Din rolle som TR

Her får du et overblik over, hvad du bliver en del af, og hvilke opgaver du har som TR.

Genveje på siden:

Ny TRKurser og møderDu og din bestyrelseOpgaver som TRAdministration og økonomi
Dorte Andreas Skolelederforeningen

Tak for det, du gør

Kære lokalformand og leder-TR i Skolelederforeningen 

Tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at være lokalformand og tillidsrepræsentant for dine skolelederkollegaer. Det er en særdeles værdifuld funktion, og det har stor betydning for den enkelte skoleleder, men også for hele fællesskabet i kommunen. 

Du skal vide, at vi som central forening altid er lige bag dig, og at du er en del af et større fællesskab. Vi lægger vægt på en tæt kobling mellem de lokale afdelinger og den centrale del af Skolelederforeningen. Hvis du kommer i tvivl om noget eller har spørgsmål, må du endelig kontakte os. 

Venlig hilsen Dorte Andreas, næstformand 

Ny TR: Netop valgt, hvad nu?

Indberetningsskema

Når du er blevet valgt som TR/lokalformand, skal du eller en anden fra lokalbestyrelsen indsende et indberetningsskema til sekretariatet på skolelederne@skolelederne.org. Så anmelder sekretariatet valget til kommunen, hvorefter du er omfattet af tillidsmandsbeskyttelsen.  

Find indberetningsskemaet her (word)

TR-kursus

Som ny TR deltager du også vores TR-kursus, hvor du bliver godt klædt på til rollen. Næste kursus er 18.-19. september 2024 i Middelfart. Der er også flere kurser, netværk og møder, som du kan læse om her på siden. 

Se mere om TR-kursus og tilmeld dig

Det bliver du en del af - kurser og møder

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i forbindelse med foreningens årsmøde. I 2023 afholdes repræsentantskabs møde den 8. november i Fredericia.


Læs mere

Formandsmøder

En til to gange om året afholder vi formandsmøder for at styrke samarbejdet mellem det centrale og lokale niveau. Her samles hovedbestyrelse, sekretariat og lokalformænd fra hele landet.


Læs mere

Tværkommunale formandsnetværk

Som TR bliver du tilknyttet et af vores 11 tværkommunale formandsnetværk. Der afholdes ét møde årligt. Næstformand kan også deltage. Hvert af de tværkommunale formandsnetværk har et medlem af hovedbestyrelsen tilknyttet.


Læs mere

Kurser og arrangementer for TR/bestyrelse

Vores TR-kursus er introduktion for nye tillidsvalgte. Vi tilbyder også et forhandlingskursus for TR. Dertil har vi en årlig bestyrelsesdag for hele lokalbestyrelsen.


Læs mere

Opgaver som TR

Som formand for lokalbestyrelsen i Skolelederforeningen er du samtidig TR for skolelederne i kommunen.

Som TR er dine primære opgaver at:

 • Samarbejde med Skolelederforeningen i forbindelse med diverse initiativer og undersøgelser 
 • Fungere som talsmand for kollegaer over for ledelsen  
 • Varetage dine kollegaers tjenstlige forhold
 • Medvirke til at fremme og vedligeholde gode og attraktive arbejdsforhold 
 • Udtale dig på vegne af dine kollegaer på møder, i medier med videre
 • Arbejde for fællesskabet i foreningen lokalt/centralt 

Det gør du ved at:

 • Deltage i mødevirksomhed og kurser i Skolelederforeningen
 • Forhandle og indgå lønaftaler  
 • Medvirke ved afklaring af uenigheder mellem forvaltning og skoleleder 
 • Orientere kollegaer om ændringer i arbejdsvilkår med videre
 • Samle den lokale bestyrelse, drøfte retning, politik, opgaver, initiativer, handlinger og samarbejde
 • Drøfte og forhandle ledelsesgrundlag i kommunen 
 • Løbende have fokus på arbejdsmiljømæssige spørgsmål 
 • Holde dig orienteret om relevante love, cirkulærer, centrale og lokale aftaler med videre
 • Etablere gode relationer til politikere, forvaltning, lokale medier med videre 
 • I lokale forhandlinger og på møder at have clearet dit mandat 

Vi anbefaler, at du kontakter sekretariatet i Skolelederforeningen ved konkrete juridiske spørgsmål.
Vi træffes telefonisk på 7025 1008 eller på mail
skolelederne@skolelederne.org


Du og din lokale bestyrelse

I samarbejde med din lokale bestyrelse skal du varetage følgende hovedopgaver i forhold til:

Kommunen:

 • Samarbejde med både det politiske og det forvaltningsmæssige niveau i kommunen om skolepolitik, indsatser og udvikling 
 • Forhandling og aftale om lokal løndannelse (dog ikke kontraktansættelse af øverste leder – disse varetages af Skolelederforeningen centralt) 
 • Aftale om lokal grundlønsindplacering af leder- og mellemlederstillinger 
 • Drøftelse af ansættelsesform for leder- og mellemlederstillinger 
 • Forhandling af vilkår for leder-TR
 • Forhandling af ledelsesvilkår og lokalt ledelsesgrundlag

Medlemmerne:

 • Medlemspleje – herunder velkomst til nye ledere/medlemmer samt understøttelse af den lokale dialog i foreningen 
 • Arbejde for udviklingen af det faglige fællesskab 
 • Bisidderrollen (dog kun i situationer, der som udgangspunkt ikke har konsekvenser for medlemmets forbliven i stillingen – fx visse sygesamtaler)

Skolelederforeningen:

 • Kontakte hovedforeningen, hvis et eller flere medlemmer kommer i problemer, der på nogen måde kan få indvirkning på deres ansættelsesforhold 
 • Medvirke til at udvikle og formidle Skolelederforeningens politik
 • Formidling af statistiske oplysninger samt lønaftaler til sekretariatet i Skolelederforeningen 
 • Medvirke til ajourføring af medlemsliste med aktuelle kontaktoplysninger via Min side
 • Elektronisk videreformidling af informationer fra Skolelederforeningen til medlemmerne
 • Deltage i møder
 • Opdatere lokalforeningens oplysninger på www.skolelederforeningen.org
 • Sikre at lokalforeningens regnskab sendes til sekretariatet i Skolelederforeningen og dermed være koblet med to personer (formand og næstformand/kasserer) til zExpense

Sekretariatet i Skolelederforeningen støtter og bakker dig op hele vejen. Kontakt os, hvis du kommer i tvivl om din rolle eller ønsker sparring i konkrete situationer. Vi træffes telefonisk 7025 1008 eller på mail skolelederne@skolelederne.org 


Administration og økonomi

Som lokalformand skal du kende til en række procedurer og retningslinjer omkring økonomi og administration, der sker i et samarbejde med den lokale forening og sekretariatet. 

Bemærk, at den lokale forening ikke er en selvstændig forening, men er koblet til hovedforeningen via fælles vedtægter, cvr.nr. med videre. Derfor er Skolelederforeningen centralt ansvarlig for de lokale økonomiske dispositioner og skal sikre, at gældende love og regler bliver håndhævet i hele foreningen. Et tæt samarbejde er derfor afgørende.

Økonomi:

 • Lokalafdelingernes regnskab føres via zExpense
  Systemet kan tilgås på computer eller via en app på mobilen. Alle lokale udgifter og indtægter skal registreres i zExpense.
  Se guide til zExpense
 • Lokalregnskab laves i januar
  Lokalregnskabet laves hvert år i januar måned af sekretariatet. Det sker i et samarbejde med lokalforeningen, som skal sørge for, at zExpense er opdateret med alle udlæg med videre senest den 31. december. Regnskabet skal godkendes på lokalforeningens generalforsamling i første kvartal og underskrives at to bestyrelsesmedlemmer samt evt. kasserer, hvis en sådan er valgt, og indsendes til sekretariatet.

Generalforsamling og valg:

 • Hvert år skal den lokale forening afholde generalforsamling i første kvartal. På generalforsamlingen skal lokalregnskabet fremlægges og godkendes, hvorefter det skal underskrives af to bestyrelsesmedlemmer og indsendes til sekretariatet. Der skal indkaldes med fire ugers varsel.
 • Valg i den lokale forening skal afholdes hvert andet år. Valg til TR og bestyrelse skal som udgangspunkt ske i lige år i første kvartal med passende varsel (minimum 14 dage). 
 • Indberetning af TR og lokal bestyrelse
  Umiddelbart efter valget af lokalbestyrelse, udfylder den valgte TR/lokalformand foreningens indberetningsskema og sender det til sekretariatet på skolelederne@skolelederne.org. Indberetningen er afgørende for at sikre TR-beskyttelse, kunne opdatere kontaktlister, med videre.
  Hent indberetningsskema (word)

Kontakt os

Skolelederforeningens sekretariat er organiseret i tre faglige enheder:  

 • Administration og drift: Primære opgaver er økonomi, medlemsservice og foreningsadministration med videre
 • Politik og kommunikation: Primære opgaver er skolepolitik, ledersparring, kommunikation, medier, pressekontakt med videre 
 • Rådgivning og forhandling: Primære opgaver er medlemsrådgivning om løn og ansættelsesvilkår, overenskomstforhandling, personalejura med videre

Har du spørgsmål til rollen som TR? Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Nils Vilsbøl skolelederforeningen

Nils Vilsbøl

Jannik Brostrup Larsen skolelederforeningen

Jannik Brostrup Lambert Larsen

Økonomikonsulent