Generalforsamling og valg af TR/bestyrelse

Her kan du læse om procedure for valg af TR/bestyrelse og generalforsamling i Skolelederforeningens lokalafdelinger. 

Sådan skal valget foregå

I h.t. Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet, er ledere også omfattet af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 

Valg til TR, suppleant og øvrige valg i den lokale forening, finder sted i første kvartal i lige år og er gældende i 2 år. Det er dog muligt for lokalafdelinger at vælge forskudt valgperiode. Læs anbefalet procedure for overgang til forskudte valg for lokalbestyrelser 

Da alle ansatte omfattet af overenskomsten har stemmeret til TR-valget (altså også ikke-medlemmer), skal TR-valget foregå i et forum, der ikke nødvendigvis er identisk med medlemskredsen lokalt. Det er derfor nødvendigt at afholde et særskilt TR-valgmøde. 

Da TR/suppleant ifølge hovedbestyrelsens vedtægtsforslag er født formand/næstformand i lokalafdelingen, anbefaler foreningen, at den ordinære generalforsamling holdes i umiddelbar forlængelse af TR-valget. 

Læs mere valg af TR/bestyrelse og generalforsamling

Hovedbestyrelsen udskriver TR-valget ved mail / brev til samtlige forvaltninger og lokalafdelinger til afholdelse i første kvartal i lige år. Skolelederforeningen udsender i januar medlemslister til alle afdelinger. 

Den lokale formand (TR) for Skolelederforeningen beslutter tid og sted for TR-valgmødet og indkalder til valget pr. brev / mail til alle ansatte under gældende overenskomst inden for undervisningsområdet. Det skal sikres, at alle medlemmer og ikke-medlemmer i god tid gøres bekendt med tid og sted for TR-valg. 

Valgperiodens længde (2 år) skal fremgå af indkaldelsen. 

Den lokale formand (TR) leder valget. 

Der skal vælges én tillidsrepræsentant i kommunen (distriktet) samt én suppleant for denne. 

Medlemmer og stemmeberettigede ikke-medlemmer omfattet af gældende overenskomst har stemmeret til valg af TR. Kun medlemmer er valgbare. 

Formanden indleder med at gennemgå nedenstående formelle valgregler samt redegøre for, hvem der kan stemme, og hvem der kan vælges. Dernæst spørger formanden, om der er kandidater til funktionerne TR og suppleant. 

Valgregler 

  • Er der kun én kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning. 
  • Er der flere kandidater, foretages skriftlig afstemning. 
  • Hvis en kandidat opnår absolut stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede (flertal af de afgivne stemmer – blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med), er pågældende valgt. 
  • Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
  • Opnår ingen af kandidaterne absolut flertal, foretages ny afstemning. 
  • Opnår en kandidat absolut flertal ved anden afstemning, eller afgives der kun stemmer på én kandidat, er denne valgt. 
  • Bringer anden afstemning ingen afgørelse, foretages der en tredje afstemning mellem de to kandidater, der ved anden afstemning har fået flest stemmer (bundet omvalg). Ved stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, på hvilke to kandidater der kan stemmes ved tredje afstemning. 
  • Ved tredje afstemning er den kandidat, der opnår flest af de afgivne stemmer, valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. 
  • Suppleant for TR vælges ligeledes efter ovenstående retningslinjer. 

Umiddelbart efter valget indberetter den valgte TR relevante oplysninger på de valgte kandidater til Skolelederforeningen centralt via indberetningsskema, der findes på Skolelederforeningens hjemmeside.  

Hovedbestyrelsen godkender valget og anmelder det skriftligt over for kommunen. 

Fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren bliver gjort bekendt med valget, træder TR-beskyttelsen i kraft- § 12, i Aftale om TR henholdsvis § 18 i Aftale om MED. Suppleanten er også omfattet af TR-beskyttelsen. 

Foreningen anbefaler, at TR umiddelbart efter valget retter henvendelse til kommunen med henblik på en forhandling om tid og funktionsløn til varetagelse af TR-opgaver. 

Det anbefales ligeledes, at TR retter henvendelse til kommunen for at aftale faste retningslinjer for, hvordan retten til at få alle relevante oplysninger vedrørende løn- og arbejdsvilkår for alle omfattede af overenskomsten, kan implementeres. 

Hvis Skolelederforeningens TR er medlem af et MED- / SU-udvalg i kommunen, er det altid som arbejdsgivers / kommunens repræsentant – altså på ledersiden. Funktionen TR ændrer ikke på det faktum. 

Det er vigtigt i den givne situation at signalere tydeligt over for arbejdsgiver, hvornår TR er kommunens loyale ledelsesrepræsentant, og hvornår TR repræsenterer organisationen. 

Læs mere om rollen som TR

TR og suppleant er fødte medlemmer af afdelingsbestyrelsen som henholdsvis formand og næstformand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne på generalforsamling i lige år jfr. foreningens vedtægter. 

Se vejledende lokale vedtægter 

Se vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode

Kontakt os

Har du spørgsmål til valg og vilkår som TR? Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008 

Nils Vilsbøl skolelederforeningen

Nils Vilsbøl

Peter Cort skolelederforeningen

Peter Cort