Fravær

Her finder du viden om fravær som skoleleder – eksempelvis på grund af sygdom eller familiemæssige årsager.

Sygdom

Løn under sygdom

Hvis du bliver syg og ikke kan udføre dit job, skal du melde dig syg hos din leder hurtigst muligt. Følger du arbejdspladsens regler for sygemelding, har du ret til fuld løn, mens du er fraværende på grund af sygdom.


S
ygdom af længere varighed

Hvis din sygemelding er af længere varighed, er det lovpligtigt, at din leder indkalder dig til en personlig sygefraværssamtale inden fire uger fra første sygedag. Vær opmærksom på, at du kan blive indkaldt tidligere end fire uger – det afgøres af din kommunes fraværspolitik. Du har ikke pligt til at fortælle, hvad du fejler.    

Formålet med sygefraværssamtalen er at komme i dialog om, hvordan sygefraværet kan minimeres, eller hvordan du vender tilbage til arbejdspladsen hurtigst muligt. Dertil om der er personlige eller arbejdsrelaterede forhold, som giver anledning til fraværet.  

Hvis din sygdom forhindrer dig i at møde op, kan samtalen afholdes telefonisk. Hvis sygdomsperioden fortsætter, kan der være behov for flere samtaler


Kan jeg blive opsagt på grund af mit sygefravær?
 

Du skal være opmærksom på, at hvis dit sygefravær er af en længere varighed, kan det få konsekvenser for din fortsatte ansættelse. 

Kontakt os for personlig rådgivning, hvis du er langtidssygemeldt eller har spørgsmål.  

Godt at vide om fravær

Her finder du en kort introduktion til flere typer fravær, og hvordan du skal forholde dig. 

Hvis du er på vej på barsel, er det vigtigt, at du kender dine rettigheder og ved, hvilke regler og varsler du skal overholde. 

Barselsreglerne er fleksibelt opbygget, så de kan sammensættes på måder, der tilgodeser forskellige behov. Man kan fx overføre, forlænge, og udskyde barsel. Og man kan genoptage arbejdet, delvist mens man holder barsel. 

For at du kan få den bedst mulige barselsplan, som matcher dine behov, anbefaler vi, at du kontakter os.

Som leder i en kommune eller region er du omfattet af ‘Aftale om fravær af familiemæssige årsager’. Aftalen giver dig ret til fravær i forbindelse med: 

  • Adoption 
  • Barsel
  • Behandling for barnløshed 
  • Graviditetsundersøgelser 
  • Omsorgsdage 

Desuden giver aftalen ret til frihed ved ulykke og akut sygdom, børns hospitalsindlæggelse og i særlige tilfælde plejeorlov. 

Overvejer du at holde orlov fra dit job i en længere periode? 

Som offentligt ansat har du ret til orlov (tjenestefrihed uden løn), hvis du: 

  • udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene. 
  • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med.
  • ansættes i Grønlands Selvstyre. 

Derudover kan du have ret til tjenestefrihed uden løn, hvis du følger med din ægtefælle/samlever, der udsendes til udlandet eller ansættes i Grønlands Hjemmestyre. 

I andre tilfælde kan du indgå en individuel aftale med din arbejdsgiver om orlov uden løn, hvis ikke det strider imod arbejdsgivers interesser.  

Det gør du på baggrund af en skriftlig ansøgning, og hvis din arbejdsgiver ikke kan give dig orlov, har du ret til at få  et begrundet afslag på din ansøgning. 

Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, hvis barnet er under 18 år.  

Barnet skal have ophold hos den ansatte, og fraværet skal være nødvendigt af hensyn til barnet.  

Fraværet skal være foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis det vurderes, at ordningen misbruges, kan adgang til fravær inddrages. 

Du får gruppelivsforsikring i forbindelse med din ansættelse som skoleleder i en kommune eller region. Præmien fremgår på din lønseddel.

Forsikringssummen udbetales ved død til de efterladte, og når medlemmet får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom. De sygdomme, som udløser en forsikringssum, fremgår af forsikringsbetingelserne på Forenede Gruppelivs hjemmeside

 

Frivillig gruppelivsforsikring

Som supplement til den obligatoriske gruppelivsforsikring, kan du også tilmelde dig den frivillige gruppelivsforsikring og få en højere dækning. Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har på lønsedlen i forbindelse med din ansættelse i en kommune eller region. Du har mulighed for at forlænge forsikringen, efter du stopper din ansættelse, fx for at gå på pension, indtil udgangen af det år, du fylder 70 år. Frivillig gruppelivsforsikring er en medlemsfordel gennem Danmarks Lærerforening.
Læs mere om frivillig gruppelivsforsikring her

Kontakt os

Har du spørgsmål til fravær? Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig. Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Henrik Sloth skolelederforeningen

Henrik Sloth

Matilde Dahl Petersen skolelederforeningen

Matilde Dahl Petersen