Tak for besøget - og for god dialog

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye besøgte os tidligere i dag i Snaregade.

Folkeskolen er vores hjertesag – og en meget vigtig grundsten i vores samfund.

Derfor er vi meget glade for, at vores hovedbestyrelse og formand Claus Hjortdal og næstformand Dorte Andreas på mødet fik mulighed for at give ministeren input til det videre arbejde med udviklingen af folkeskolen.

Vi fik drøftet folkeskolens kvalitetsprogram, fagfornyelse, fællesskaber og inklusion, frihed, ledelsesrum og styring samt ledelse.

I Skolelederforeningen glæder vi os til den videre dialog – og til at se, hvordan ministeren vil benytte vores input.

Foto: Klaus Holsting


Claus Hjortdal om økonomiaftale: Nu skal folkeskolen styrkes

Kommunernes Landsforening og regeringen har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025. Skolelederforeningen ser frem til, at skolerne får del i midlerne. Foreningen opfordrer til særligt at prioritere forebyggende tiltag, som skal sikre bedre trivsel blandt eleverne.

Med den nye aftale har kommunerne udsigt til, at deres serviceramme løftes med 3,4 mia. kroner i 2025. Løftet skal dække den demografiske udvikling og give rum til at løfte den borgernære velfærd.

”Det er det største løft i driftsøkonomien i 15 år, ” sagde finansminister Nicolai Wammen, da han tidligere i dag sammen med KL præsenterede aftalen.

I aftalen står der blandt, at ”Regeringen og KL er enige om, at kommunerne med økonomiaftalen for 2025 får mulighed for markant at investere i kvalitet og bedre velfærd på de store velfærdsområder, herunder på folkeskole-, ældre og dagtilbudsområdet.”

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, ser frem til, at det betyder en styrkelse af folkeskolen, og at der langt om længe investeres i folkeskolen:

”Skolerne har længe været tvunget ud i uholdbare sparerunder på grund af manglende økonomiske ressourcer. Derfor hilser vi det velkommen, at der tilføjes penge. Det har skolernes hårdt brug for.”

Skoleledernes formand opfordrer til særligt at prioritere det forebyggende arbejde:

”Skolerne har blandt andet behov for midler til tovoksen-ordninger og små undervisningshold, så flere elever trives i skolen, og vi kan beholde så mange elever som muligt i almenområdet”.

Claus Hjortdal ser frem til også at få udfoldet nogle af de øvrige elementer fra aftalen: Mindre bureaukrati og administration, udsigter til et enklere tilsyn og videreførelse af partnerskabet Sammen om skolen. Han noterer sig, at også kompetenceudvikling af lederne indgår i aftalen samt, at der lægges op til et samarbejde om styrkelse af folkeskolens almenområde.

Om det siger Claus Hjortdal:

”Vi er glade for, at der kommer et øget fokus på at styrke folkeskolens almentilbud. Vi deltager meget gerne i samarbejdet. Det er altafgørende, at kommunerne nu holder fast i at styrke folkeskolen og økonomien af den.”

Læs mere i aftalen

Foto: fra dr.dk


Claus Hjortdal: Anbefalinger om kunstig intelligens udfordrer skolerne

Ekspertgruppen for ChatGPT og andre digitale hjælpemidler har afleveret deres anbefalinger om kunstig intelligens i skolers og institutioners prøver til børne- og undervisningsministeren.

Ekspertgruppen peger på i alt otte anbefalinger – blandt andet, at prøver, hvor det er muligt at snyde eller blive anklaget for at snyde, skal begrænses.

Det vækker bekymring hos Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen:

”Vi skal være meget opmærksomme på, at vi med prøver uden digitale hjælpemidler risikerer at tabe nogle elever, fx ordblinde. De kan på den måde få sværere ved at klare prøverne.”

Claus Hjortdal mener, at vi skal væk fra at tænke i ’snyd’:

”Hvis der kan snydes, må det skyldes, at prøverne er sammensat på en uhensigtsmæssig måde. Alt i alt har vi behov for prøveformer, der afspejler den daglige undervisning, som kan rumme alle elever, og der ikke kan snydes med. Det bør tænkes ind i det videre arbejde med at udvikle prøver”.

Claus Hjortdal peger samtidig på, at ekspertgruppens anbefalinger omkring skolernes undervisning vil være en meget stor opgave og særdeles omkostningsfuldt.

Anbefalingerne går på, at ledelsen på den enkelte institution bør sætte fokus på digitalisering, herunder kunstig intelligens som et redskab til læring samt, at ledelse og lærere bør indtænke digitale hjælpemidler i den daglige undervisning på tværs af fagene, så der skabes sammenhæng mellem undervisning og prøver.

”Opgavens omfang er enorm. Nye teknologier som kunstig intelligens udvikler sig i raketfart, og det kræver ekspertviden på skolerne, hvis vi skal leve op til anbefalingerne. Der vil betyde en meget stor investering i både tid og kompetenceudvikling. Nye teknologier berører allerede skolerne i så stor grad, at vi har det som tema på Skolelederforeningens årsmøde til efteråret,” siger Claus Hjortdal.

Illustration: Colourbox.dk

EKSPERTGRUPPENS ANBEFALINGER

Ekspertgruppens anbefalinger

Anbefaling 1: Prøverne skal gå på to ben – og kunne udprøve både med og uden digitale hjælpemidler

 • Antallet af prøver, hvor det er muligt at snyde eller blive anklaget for snyd, bør begrænses, så fokus bliver på læring.
 • Det samlede prøvebillede bør understøtte både udvikling af elevers viden og færdigheder samt udvikling af kompetencer til at anvende og tage stilling til digitale værktøjer selvstændigt.
 • Der bør tages udgangspunkt i rapportens syv generiske prøveformer, der kan fungere som en rettesnor i forbindelse med eventuelle ændringer af de eksisterende prøveformer.

Anbefaling 2: Løbende udvikling af prøver

 • Der bør kunne ske ændringer i prøveformer med kortere aftræk end tidligere, så prøverne løbende kan tilpasses omverdenen og ny teknologi.
 • Børne- og Undervisningsministeriet opfordres til at inddrage relevante aktører til løbende drøftelser af prøveformer, samt hvilken af de syv generiske prøveformer, der kan anvendes fra fag til fag.

Anbefaling 3: Brug af digital teknologi og kunstig intelligens som et strategisk indsatsområde

 • Ledelsen på den enkelte institution bør sætte fokus på digitalisering, herunder kunstig intelligens som et redskab til læring.
 • Kommunikationen og vejledningsindsatsen om digitale hjælpemidler ved prøverne bør prioriteres lokalt på institutionerne.

Anbefaling 4: Undervisningen skal danne grundlag for nye prøveformer

 • Ledelse og lærere bør indtænke digitale hjælpemidler i den daglige undervisning på tværs af fagene, så der skabes sammenhæng mellem undervisning og prøver.

Læs mere om ekspertgruppens anbefalinger (www.uvm.dk)


OK-24 urafstemning: I stemte ’ja’

Afstemningen om OK-24-forliget er nu afsluttet. Både på leder- og lærerområdet blev det til et ’ja’.

Sidste mulighed for at stemme i forbindelse med OK-24-forliget var i går aftes – den 14. april 2024 – kl. 23.59.

Blandt underviserlederne i LC blev det et klart ja med en ja-procent på 97 og en stemmeprocent på 48.

1767 af Skolelederforeningens stemmeberettigede medlemmer har stemt – hvilket giver en stemmeprocent på 48 procent. Heraf stemte 97 procent ja til overenskomsten.

Det er en højere stemmeprocent blandt Skolelederforeningens medlemmer end i 2021, hvor den var på 39 procent. Tak for jeres deltagelse.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen:

”Det er glædeligt, at vores medlemmer har stemt klart ja, og at det er sket med en pæn stemmeprocent.”

Skoleledernes formand er tilfreds med OK-24-resultatet:

“Samlet set er det et fornuftigt resultat, hvor vi især er tilfredse med en stor lønstigning, som ovenikøbet ligger først i overenskomsten – allerede pr. 1. april 2024. Vi er også tilfredse med, at overenskomsten lønmæssigt tilgodeser de lavest lønnede i vores forening”, siger Claus Hjortdal.

Også på lærerområdet blev det til et klart ja; hvilket vi er rigtig glade for.

Besøg vores temaside om OK-24.

Læs også15. april 2024 – Resultat af afstemning om mælingsforslag (forligsinstitutionen.dk)

Læs også – OK24 vedtaget med stort flertal – Fagbevægelsens Hovedorganisation (fho.dk)


Nyt materiale med fokus på psykologisk tryghed

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd & Offentlig administration har udarbejdet nyt materiale om psykologisk tryghed.

De nye materialer og metoder skal give inspiration til at styrke den psykologiske tryghed på arbejdspladsen og kan bruges til i fællesskab at arbejde med:

 • At forstå begrebet psykologisk tryghed
 • At få øje på psykologisk tryghed i jeres eget miljø
 • At udvikle ideer til initiativer og handlinger, som kan fremme den psykologiske tryghed
 • At følge op på det, som er sat i værk

Materialet er udviklet til uddannelsesinstitutioner – men kan også bruges på arbejdspladser i andre dele af den offentlige sektor.

BFA for Arbejdsmiljø for Velfærd & Offentlig administration er en sammenslutning af organisationer, der har til hensigt, at komme med inspiration, samt at udarbejde værktøjer, for at fremtidssikre et bedre arbejdsmiljø i Danmark.

Find materialerne på www.godtarbejdsmiljo.dk/psykologisk-tryghed-metoder


Deltag i Trivselskommissionens Folkehøring

Regeringen nedsatte den 11. august 2023 Trivselskommissionen.

Kommissionen har til opgave at belyse trivselsudfordringerne og komme med anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, samt hvordan robusthed og myndiggørelse kan styrkes.

Trivselskommissionen har netop lanceret en folkehøring, hvor alle opfordres til at deltage ved at besvare fire spørgsmål om børn og unges trivsel.

Folkehøringen og spørgsmålene kan tilgås på trivselskommissionen.dk/folkehoering

Folkehøringen løber fra nu og frem til den 30. april 2024.

Modelfoto: Klaus Holsting


Claus Hjortdal: Mindre skærmbrug kræver større investering i folkeskolen

Indfør mobilfri skole. Læg tablets og computere væk, når de ikke bruges i undervisningen. Og giv plads til analog læring.

Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye til landets skoler.

”Vi er glade for, at ministeriet kommer med anbefalinger fremfor ny lovgivning, og at retningen for skærmbrug besluttes decentralt på skolerne.”

Det siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, som fortæller, at en del af landets skoler allerede har en skærmpolitik.

Anbefalingerne omkring mindre brug af skærme og mere brug af analoge læremidler vil kræve en ekstra investering i folkeskolen, siger Claus Hjortdal:

“Skolerne har udelukkende investeret i digitale læremidler, så skolernes økonomi skal have en saltvandsindsprøjtning, hvis de nu skal investere i nye analoge læremidler.”

Anbefalingerne til brug af skærme i grundskolen og fritidstilbud er netop blevet præsenteret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som hører under Børne- og Undervisningsministeriet.

Anbefalingerne er udviklet efter ønske fra Mattias Tesfaye.

Anbefalingerne kommer i forlængelsen af STUK’s skærmanbefalinger til gymnasier, erhvervsuddannelser og FGU, som blev præsenteret i december.

STUK anbefaler skolerne at nedbringe risikoen for, at eleverne bliver distraheret af mobiltelefoner og andre skærme i skoletiden. Desuden anbefaler styrelsen, at skolerne er opmærksomme på, hvornår det giver faglig mening at bruge digitale læremidler, og at de giver plads til analog læring.

Modelfoto: Klaus Holsting

Anbefalinger til brug af skærme i grundskolen

Fælles rammer for brug af skærme
1. Ledelsen sætter retning for skærmbrug på skolen
2. Inddrag pædagogisk personale og elever i dialogen om skærmbrug
3. Skab overblik over skolens skærmbrug som udgangspunkt for dialogen
4. Brug skolens fysiske rammer til at skabe attraktive alternativer til skærmbrug
5. Gå i dialog med forældrene om elevernes brug af skærme

Begrænsning af digitale distraktioner i skoletiden
6. Indfør mobilfri skole
7. Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider
8. Læg tablets og computere væk, når de ikke bruges i undervisningen
9. Lad fokus på skærmbrug bidrage til elevernes digitale dannelse

God balance mellem analog og digitalt baseret undervisning
10. Brug kun skærme, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt
11. Giv plads til analog læring
12. Sæt brug af skærme på dagsordenen for den pædagogiske udvikling

Læs mere på uvm.dk


pensionistmedlemmer til arrangement

Arrangement for pensionister: Sæt kryds i kalenderen 21. marts

Er du pensionist i Skolelederforeningen? Vi inviterer dig til en eftermiddag med fokus på overgangen fra aktiv på arbejdsmarkedet til pensionist.

Vi er glade for igen at kunne invitere Skolelederforeningens pensionistmedlemmer til en spændende eftermiddag med oplæg og mulighed for at netværke.

Det foregår den 21. marts 2024 kl. 13-16.15 i Hedehusene på Læringsskolen.

Programmet for dagen ser således ud:

13.00 – 14.15

 • Velkomst og præsentation v. Skolelederforeningen
 • Fællessang
 • Nyt fra Skolelederforeningen v. næstformand Dorte Andreas
 • Oplæg ved skoleleder Casper Madsen og derefter rundvisning på skolen

Der er mulighed for en sandwich m. vand under dette punkt

14.15 -14.30

 • Pause – kaffe, kage og netværk

14.30 – 15.45

 • Når vi siger farvel til det kendte og goddag til noget ’andet’…
  Oplæg v. Lisbeth Vangsbjerg Mogensen og efterfølgende refleksioner

Refleksioner over hvordan vi danner vores ’nye’ identitet, når vores ’automatiske’ jobidentitet er borte. Med afsæt i en kombination af egne og andres erfaringer giver oplægsholderen eksempler på forskellige dilemmaer, overvejelser og mulige veje, som vi kan tage på vejen efter det ordinære arbejdsliv. Oplægget danner grundlag for en fælles drøftelse af deltagernes overvejelser og erfaringer.

Lisbeth Vangsbjerg Mogensen har 25 års erfaringer som leder og topchef primært i kommuner og 15 års erfaring som konsulent. De seneste syv år har hun haft sin egen konsulentvirksomhed, hvor hun blandt andet arbejder med lederudvikling, karrieresparring og organisationsudvikling for offentlige og private virksomheder.
Se mere på LinkendIn.

15.45 – 16.15

 • Hvilet kendskab har vi hver især til lokale arrangementer for pensionistmedlemmer?
 • Kort evaluering af dagens arrangement.
 • Afrunding ved Dorte Andreas

Du kan tilmelde dig her.

Bemærk, at arrangementet gennemføres ved mindst 12 tilmeldinger.
Tilmeldingsfrist er 7. marts 2024.

Interesseret i at vide mere om muligheden som pensionistmedlem i foreningen? Læs mere


Nye læreplaner: Ekspertgruppe skal komme med anbefalinger

Arbejdet med fornyelsen af folkeskolens læreplaner er nu skudt i gang. Det glæder Skolelederforeningen, som hilser den bredt sammensatte ekspertgruppe velkommen.

”I Skolelederforeningen ser vi frem til gruppens anbefalinger. Det er også glædeligt, at alle landets folkeskoler vil blive inviteret til at give deres input, og at folkeskolens parter, herunder Skolelederforeningen, også vil blive inddraget.

Det siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, som en kommentar til, at en netop nedsat ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til udviklingen af nye læreplaner i folkeskolen.

Baggrunden er, at der er bred enighed i folkeskoleforligskredsen om, at folkeskolens nuværende læreplaner, Fælles Mål, skal erstattes af mere enkle planer for hvert af folkeskolens fag.

De nye læreplaner, som skal erstatte Fælles Mål, skal hedde Folkeskolens Fagplaner.

Ekspertgruppen, som er nedsat af børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, har Alexander von Oettingen, rektor på UC Syd, og Lise Tingleff Nielsen, områdechef hos Danmarks Evalueringsinstitut, i spidsen.

Alle landets folkeskoler vil blive inviteret til at give deres input til udviklingen af Folkeskolens Fagplaner, og udviklingen af de nye læreplaner vil ske med omfattende inddragelse af folkeskolens parter, eksperter og praktikere. Ekspertgruppen kan undervejs invitere relevante aktører, for eksempel interesseorganisationer og øvrige eksperter, til at komme med input til arbejdet, skriver umv.dk.

Gruppen skal aflevere deres anbefalinger i slutningen af 2024. Det forventes, at de nye læreplaner kan træde i kraft fra skoleåret 2027/2028.

Læs mere på www.uvm.dk

Modelfoto: Klaus Holsting

Ekspertgruppen

Alexander von Oettingen, rektor, UC Syd – formand

Lise Tingleff Nielsen, områdechef for grundskole, Danmarks Evalueringsinstitut – formand

Ane Qvortrup, professor, Syddansk Universitet

Dennis Hornhave, undervisnings- og udviklingsansvarlig hos Skoletjenesten Kolding/Kolding Stadsarkiv

Helle Bjerg, skoleleder, Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommune

Ida Geertz-Jensen, lærer, Slotsparkens Friskole, Jægerspris

Lene Tanggaard, rektor, Designskolen Kolding, professor ved Aalborg Universitet

Peter Staun Kastholm, Direktør, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser

Thomas Illum Hansen, forskningschef, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole


Kom med til årets PLC-konference

Tilmelding til årets PLC-konference i København og i Horsens er åben. Bemærk, at tilmeldingsfristen er 30. januar kl. 17.

I år sætter konferencen fokus på evaluering.

En stærk evalueringskultur: Hvad betyder det, og hvordan kan det pædagogiske læringscenter understøtte og styrke skolens arbejde med evaluering?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har planlagt temakonferencen i samarbejde med KL, Skolelederforeningen, Pædagogisk Læringscenterforening, Landsforeningen Skole og Bøger samt Danmarks It- og Medievejlederforening.

På konferencen får du viden om og inspiration til, hvordan det pædagogiske læringscenter i samarbejde med ledelsen kan understøtte og udvikle lærernes arbejde med evaluering.

Du kan også deltage i workshops om blandt andet PLC’s samarbejde med folkebiblioteket om børn og unges læseglæde og PLC’s understøttelse af mere praktisk orienteret undervisning.

Det foregår 29. februar i København og 6. marts i Horsens

Du kan lige nå det: Tilmeldingsfrist er den 30. januar 2024 kl. 17.

Læs mere om pris, sted og tilmelding

Modelfoto: Klaus Holsting