Ledelse-tæt-på

Vi arbejder med indsatsen ledelse-tæt-på for at understøtte skolelederne i ønsket om at komme tættere på medarbejdere og elever i dagligdagen.

Har du snakket med et barn i dag? Derfor ledelse-tæt-på

Skolelederforeningen arbejder med begrebet ledelse-tæt-på, da vi ser et stort behov og ønske fra vores medlemmer om at lede tættere på. Skolelederne ønsker at komme tættere på medarbejderne i deres opgaveløsning og udvikling. De ønsker at understøtte samarbejdet om elevernes læring mere aktivt gennem nærhed og tilstedeværelse. Det ved vi både fra medlemsundersøgelser og vores øvrige dialog med medlemmerne. 

Skoleledernes ønsker om ledelse-tæt-på stemmer overens med blandt andet Ledelseskommissionens fokus på ledelsens betydning for folkeskolens kerneopgave. Også arbejdstidsaftalen for lærere i 2020 har sat øget fokus på ledelse af folkeskolen.

Parterne er enige om, at god skoleledelse sætter retning, etablerer et samarbejde og er tæt på undervisningsopgaven. Det omtales med forskellige ledelsesbegreber, eksempelvis faglig ledelse eller pædagogisk ledelse. I Skolelederforeningen kalder vi det ledelse-tæt-på.

Ledelse-tæt-på hænger sammen med vilkår og resurser

Vilkår og forudsætninger for, at ledelsen kan udøve ledelse-tæt-på er ofte ikke til stede. Det er nødvendigt, at skoleledelsen har tilstrækkelig ledelsestid i forhold til opgavernes omfang. Der skal også være tilstrækkelig tid til sparring og kompetenceudvikling afhængig af opgavernes indhold og kompleksitet. Endeligt kræver det et tydeligt decentralt råderum præget af tillid og med plads til udvikling og innovation. 

Dialogen skal tages lokalt- vi har redskaberne

Ledelse-tæt-på handler om skabe et professionelt fællesskab for skolens medarbejdere med fokus på elevernes læring og trivsel i en lokal kontekst. Forskellige udfordringer og behov for udviklingstiltag kræver forskellige former, tilgange og indsatser for ledelse-tæt-på. 

Skolelederforeningen arbejder for, at der via dialog med forvaltning og politisk niveau kan sikres, at skoleledelsen har det nødvendige ledelsesrum og tilstrækkelige ledelsesresurser til at udøve ledelse-tæt-på. Vi har udviklet redskaber til støtte for vores lokalafdelinger om at indgå en dialog om ledelse-tæt-på lokalt.

Redskaber til den lokale indsats med ledelse-tæt-på

rammebeskrivelse af ledelse-tæt-på

Rammebeskrivelse

Rammebeskrivelsen definerer, hvad ledelse-tæt-på er. Den har to spor: et udviklingsspor om skolelederens kerneopgave og et vilkårsspor om de nødvendige rammer for at udøve ledelse-tæt-på.

Download rammebeskrivelsen
kort der siger ledelse-tæt på inspirationsmateriale til lokalforeninger

Inspirationsmateriale

I dette materiale kan vores lokalafdelinger finde inspiration til lokal drøftelse og interessevaretagelse for at fremme ledelse-tæt-på.

Download inspirationsmaterialet

Har du prøvet dialogspillet om ledelse-tæt-på?

Skolelederforeningen har udviklet et spil, der kan  facilitere en dialog om begrebet ledelse-tæt-på lokalt. Der er ikke nogen rigtige svar, men det skal drøftes og prioriteres, hvad der er vigtige discipliner for at udøve ledelse-tæt-på.

Dialogspillet indeholder også drøftelser af, hvilke vilkår der er nødvendige for at kunne udøve ledelse-tæt-på. Hvilke vilkår skoleledelsen selv har indflydelse på, og hvilke vilkår der afgøres af forvaltning og politikere.

Spillet er uddelt til alle vores lokalafdelinger for at klæde bestyrelsen på til at gå i dialog med forvaltning og politikerne om at skabe gode rammer for ledelse-tæt-på. Spillet kan også bruges internt i et ledelsesteam.

udsagnskort fra dialogspillet i en boks med intruduktionshæfte ovenpå

"Dialogspillet er godt, fordi det er med til at skabe klarhed over, hvad det er, man kan påvirke som skoleleder"

Kristian Svinth Sørensen, leder på Skolen ved Søerne

Kontakt os

Har du spørgsmål til ledelse-tæt-på? Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Carina Termansen skolelederforeningen

Carina Termansen

Politisk konsulent

Claus Fagerlund skolelederforeningen

Claus Fagerlund

Politisk konsulent

Mia Devilli skolelederforeningen

Mia Devilli

Politisk konsulent