Vedtægter

Lokale vedtægter

Vedtægter for Skolelederforeningen

Skolelederforeningens vedtægter pr. 26. oktober 2022

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København.

§ 2. Formål

Stk. 1

Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og
tjenstlige interesser.

Stk. 2

Foreningens formål søges bl.a. opnået ved:
• varetagelse af foreningens interesser på alle niveauer, herunder målrettet
samarbejde med og kontakt til politiske beslutningstagere.
• arbejde for optimale løn-, pensions-, ansættelses- og arbejdsvilkår for medlemmerne
bl.a. gennem varetagelse af aftaleretten for ledergruppen – både lokalt og centralt,
via foreningens medlemskab af LC Lederforum.
• rådgivning, vejledning og bistand til medlemmer i tjenstlige anliggender. Evt. behov
for juridiskbistand vurderes i de konkrete tilfælde.
• afholdelse af møder, kurser og konferencer m.m. af pædagogisk, faglig og
organisatorisk karakter.
• udsendelse af informationer, således at medlemmerne altid er orienteret om
foreningens synspunkter.
• servicering af de lokale afdelingsrepræsentanter bl.a. gennem tilsendelse af
fornødne informationer.
• samarbejde med andre organisationer gennem LC-Lederforum samt andre
interesseorganisationer i ind og udland.
• deltagelse i pædagogisk, fagligt og administrativt udviklingsarbejde på centralt plan.

§ 3. Erhvervsaktive medlemmer

Stk. 1

Ret til medlemskab har
• ledere, der er ansat inden for LC-Lederforums og Skolelederforeningens aftale- og
overenskomstområde i staten, regionerne, kommunerne, selvejende eller private
institutioner/virksomheder
• ledere ansat ved de danske skoler i Sydslesvig
• medlemmer, der afskediges uansøgt fra deres stilling. Disse forbliver i
Skolelederforeningen til ny ansættelse opnås. Herefter tages stilling til evt. ændring
af fagforeningsmedlemskab.

Stk. 2

Ret til medlemskab forudsætter medlemskab af DLF, fraktion 3.

§ 4 Pensionister

Stk. 1

Medlemmer, der overgår til pension eller efterløn, og som fortsat ønsker et organisatorisk
tilhørsforhold til Skolelederforeningen, overføres til Skolelederforeningens
pensionistgruppe i bopælskommunen eller i den kommune, hvor man sidst var aktiv
skoleleder.

Stk. 2

Ret til medlemskab forudsætter medlemskab af Danmarks Lærerforenings fraktion 4.

Stk. 3

Medlemmer af pensionistgruppen tilsendes Skolelederforeningens udgivelser.

Stk. 4

Medlemmerne af pensionistgruppen danner selv lokale aktivitetsgrupper i kommunen/på
tværs af kommuner.

Stk. 5

Hovedbestyrelsen udarbejder nærmere retningslinjer for medfinansiering af særlige
aktiviteter for pensionistgrupper lokalt.

Stk. 6

Medlemmer, jf. § 4, stk. 1, er ikke valgbare og har ikke stemmeret i henhold til § 6

§ 5. Kontingent, sekretariat, regnskabsår, tegningsret og ind- og
udmeldelse

Stk. 1

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2

Foreningen tegnes af formand, næstformand og sekretariatschef, når det gælder
økonomiske dispositioner vedr. daglig drift.

Stk. 3

Formanden har under ansvar overfor bestyrelsen det politiske ansvar for økonomien.

Stk. 4

Skolelederforeningens sekretariat ledes i det daglige af sekretariatschefen, der refererer til
formanden.
Sekretariatschefen ansætter og afskediger sekretariatets personale indenfor det vedtagne
politisk vedtagne budget.

Stk. 5

Større økonomiske dispositioner, der ligger udover drift, kan kun finde sted efter
hovedbestyrelsens beslutning.

Stk.6

Optagelse af lån i pengeinstitut og belåning af fast ejendom kan kun finde sted efter
hovedbestyrelsens beslutning.

Stk. 7

Kontingent for erhvervsaktive og pensionerede medlemmer fastsættes for det kommende
regnskabsår hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde. Kontingentet opkræves
månedsvis for erhvervsaktive. Kontingentet opkræves kvartalsvis for pensionerede
medlemmer.

Stk. 8

Regnskabet revideres af Skolelederforeningens repræsentantskabsvalgte revisorer og en af
Skolelederforeningens hovedbestyrelse udpeget statsautoriseret revisor.

Stk. 9

Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Skolelederforeningens
sekretariat.

Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til foreningens sekretariat med 1 måneds
varsel til udgangen af en måned. Udmeldelse kan dog ikke ske, hvis der er varslet en lovlig
konflikt på medlemmets overenskomstområde.

Stk. 10

Medlemsberettigede ikke-medlemmer vil ved genindmeldelse normalt have en
karensperiode på 2 år, hvor medlemsrettighederne kan være begrænsede.

§ 6. De lokale kommunale afdelinger af Skolelederforeningen

Stk. 1

Der oprettes lokale afdelinger af Skolelederforeningen i samtlige kommuner – dog jfr. §6A.
For kommunerne Fanø, Læsø, Samsø og Ærø gælder, at de indgår som en del af de lokale
afdelinger af Skolelederforeningen i hhv. Esbjerg, Frederikshavn, Århus og Svendborg
kommuner.

Stk. 2
Lokalafdelingen ledes af

a) tillidsrepræsentanten, der efter særskilt valg indtræder som formand.
b) suppleant for tillidsrepræsentanten, der indtræder som næstformand jf. § 6, stk. 4.
c) et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges af og på en generalforsamling i
årets 1. kvartal jf. § 6 stk. 4.
d) Såfremt der efter lokal aftale er valgt flere tillidsrepræsentanter i kommunen,
vælges der blandt disse på generalforsamlingen en formand for lokalafdelingen
samt en næstformand og bestyrelsesmedlemmer. Derudover kan yderligere
bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne.

Stk. 3

a. Formanden indtræder som medlem af Skolelederforeningens Repræsentantskab.
Næstformanden er formandens suppleant til Repræsentantskabet.
b. I kommuner med mere end 100.000 indbyggere indtræder ud over formanden også
næstformanden som Repræsentantskabsmedlem.
c. I kommuner med mere end 200.000 indbyggere vælges yderligere et
repræsentantskabsmedlem pr. påbegyndt 100.000 indbyggere.
d. Yderligere repræsentantskabs medlemmer og suppleanter vælges først blandt evt.
tillidsrepræsentanter, dernæst suppleanter, derefter blandt medlemmer af
afdelingsbestyrelsen.

Stk. 4

Alle valg gælder for 2 år fra 1. april i lige årstal.

Lokale afdelinger har mulighed for i de lokale vedtægter at aftale forskudt valgperiode for
menige medlemmer af lokalbestyrelsen. Således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige
år med en valgperiode på to år, og den anden halvdel er på valg i ulige år ligeledes med en
valgperiode på to år. Ved opgørelse af halvdelen inkluderes næstformanden, men ikke
formanden.

Stk. 5

Bestyrelsen indkalder afdelingens erhvervsaktive medlemmer til en ordinær
generalforsamling én gang årligt i januar kvartal.

Stk. 6

Skolelederforeningens hovedbestyrelse udarbejder et vejledende forslag til lokale
vedtægter.

Lokalafdelingen vedtager i øvrigt selv sine vedtægter, der dog ikke må stride mod
Skolelederforeningens vedtægter.

Stk. 7

Formanden for den lokale afdeling af Skolelederforeningen varetager i samarbejde med
den øvrige bestyrelse den lokale aftaleret for løn- og ansættelsesvilkår for alle
medlemsberettigede.

Stk. 8

Repræsentantskabet sikrer økonomi til den lokale afdelings drift. Den lokale afdeling vil
endvidere kunne opkræve selvstændigt kontingent til driften. Dette skal i så fald fremgå af
lokalafdelingens vedtægter.

Stk. 9
Grupper af særligt ansatte kan efter hovedbestyrelsens beslutning danne landsdækkende
faglige klubber.

§6A De lokale tværkommunale afdelinger af Skolelederforeningen
Stk. 1

Der kan, såfremt det vedtages med 2/3 flertal på generalforsamlinger i alle de involverede
kommuner, oprettes en afdeling bestående af flere kommuner.

Stk. 2

Den tværkommunale afdeling ledes af en bestyrelse bestående af:
Tillidsrepræsentanterne valgt på sædvanlig vis i de involverede kommuner, samt deres
suppleanter.

Stk. 3

Den tværkommunale afdeling kan konstituere sig med formand og næstformand.

Stk. 4

Tillidsrepræsentanterne i en tværkommunal afdeling indtræder som medlemmer af
Skolelederforeningens Repræsentantskab. Tillidsrepræsentanternes suppleant valgt i
samme kommune er suppleant.

Stk. 5

Såfremt der i en tværkommunal afdeling er kommuner med mere end 100.000 indbyggere
indtræder ud over tillidsrepræsentanten også TR-suppleanten som
Repræsentantskabsmedlem.

Stk. 6

Såfremt der i en tværkommunal afdeling er kommuner med mere end 200.000 indbyggere
vælges yderligere et repræsentantskabsmedlem pr. påbegyndt 100.000 indbyggere.

Stk. 7

Yderligere repræsentantskabs medlemmer og suppleanter vælges først blandt evt.
tillidsrepræsentanter, dernæst suppleanter, derefter blandt medlemmer af
afdelingsbestyrelsen.

Stk. 8

Alle valg gælder for 2 år fra 1. april i lige årstal.

Stk. 9

Bestyrelsen indkalder afdelingens erhvervsaktive medlemmer til en ordinær
generalforsamling én gang årligt i januar kvartal.

Stk. 10

Tillidsrepræsentanterne varetager i samarbejde med den øvrige bestyrelse den lokale
aftaleret for løn- og ansættelsesvilkår for alle medlemsberettigede i deres respektive
kommuner.

Stk. 11

Repræsentantskabet sikrer økonomi til den tværkommunale afdelings drift. Afdelingen vil
endvidere kunne opkræve selvstændigt kontingent til driften. Dette skal i så fald fremgå af
den tværkommunale afdelings vedtægter.

§ 7. Tværkommunale formandsnetværk

Stk. 1
Repræsentantskabet beslutter efter indstilling fra hovedbestyrelsen foreningens opdeling i
et antal tværkommunale formandsnetværk.

Stk. 2

Formand/næstformand for den lokale afdeling og tillidsrepræsentanter fra de
tværkommunale afdelinger indtræder som medlem af det tværkommunale
formandsnetværk.

Stk. 3

Det tværkommunale formandsnetværk driver sin egen virksomhed, og fastlægger selv
mødefrekvens og forretningsorden.

Stk. 4

Det tværkommunale formandsnetværk har til opgave at iværksætte tværkommunale
aktiviteter med udgangspunkt i de lokale ønsker. Hvis det er relevant, kan foreningens
konsulenter inviteres til at deltage i de tværkommunale formandsmøder.

Stk. 5

Det tværkommunale formandsnetværks aktiviteter finansieres af midler fra de tilsluttede
afdelinger.

Stk. 6

Et medlem af hovedbestyrelsen tilknyttes de tværkommunale formandsnetværk.

Stk. 7

Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer og principper for de
tværkommunale formandsnetværks virke og opgaver.

§ 8. Repræsentantskabet

Stk. 1

Repræsentantskabet er Skolelederforeningens øverste myndighed.

Stk. 2

Ordinært møde indkaldes af hovedbestyrelsen pr. mail med mindst 2 måneders varsel og
samtidig meddelelse af foreløbig dagsorden. Punkter, som ønskes sat på dagsordenen, skal
være formanden skriftligt i hænde senest 6 uger før mødets begyndelse. Endelig dagsorden,
det reviderede regnskab og skriftlig beretning skal være afsendt pr. mail til
repræsentantskabets medlemmer senest 4 uger før mødets afholdelse (første mødedag
medregnes ikke). Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober kvartal. I
perioden fra 1. januar 2020 til 30. november 2021 følges overgangsordningen jf. § 8A.

Stk. 3

Ekstraordinært møde kan indkaldes af foreningens formand eller hovedbestyrelsens flertal,
og skal indkaldes, når mindst 10 % af Skolelederforeningens medlemmer eller mindst 25
medlemmer af repræsentantskabet fremsætter skriftlig begæring herom over for
Skolelederforeningens hovedbestyrelse med angivelse af punkter, der ønskes sat på
dagsordenen. Indkaldelse skal ske pr. mail med mindst 14 dages varsel, og mødet skal
afholdes senest 3 uger efter kravets modtagelse (juli måned dog fraregnet).

Stk. 4

Repræsentantskabet består af

1. Formændene fra hver af de kommunale afdelinger, tillidsrepræsentanterne fra
tværkommunale afdelinger samt valgte fra kommuner med mere end 100.000
indbyggere jfr. §6, stk.3 og §6A, stk. 5 og 6.
2. 2 repræsentanter fra hver af de faglige foreninger (DLF gruppe 1), som har mere
end 100 ledermedlemmer
3. Skolelederforeningens hovedbestyrelse. Såfremt HB-medlemmer tillige er
formænd for en lokal afdeling indtræder den lokale suppleant i HB-medlemmets
plads jf. § 8, stk. 4, litra 1
4. 1 repræsentant fra hver af de faglige klubber i Skolelederforeningen, jf § 6, stk. 9.
På nuværende tidspunkt er der etableret følgende faglige klubber:
• Grundskoleledere på private gymnasier
• Ledere ved specialundervisningsinstitutioner for voksne
• PPR-ledere
• Faglig klub for ledende logopæder
• Faglig klub for ledere og mellemledere ved specialundervisningstilbud
• Faglig klub for ledere af frie fagskoler
5. 1 repræsentant udpeget af Skolelederforeningen – Sydslesvig
6. Efter retningslinjer besluttet af repræsentantskabet kan medlems- og
overenskomstgrupper med mere end 20 medlemmer yderligere udpege en
repræsentant Der vælges/udpeges suppleanter for repræsentanterne litra 1-6.

Stk. 5

På det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden skal i det mindste følgende punkter
optages:

1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden for mødet
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Orientering om budget, samt:
– Fastsættelse af ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmerne jf. §9 stk. 3.
– Fastsættelse af midler til de lokale afdelinger
– Fastsættelse af kontingent, jf. §5
7. Valg, jf. §9 og §8, stk.6:
a. Formand
b. Næstformand
c. 6 hovedbestyrelses medlemmer
d. 2 suppleanter til hovedbestyrelsen
e. 2 revisorer
f. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Stk. 6

Alle valg gælder for 2 år fra 1. december i ulige årstal – dog med undtagelse af valg til
formand og næstformand. Valg til formand og næstformand i Skolelederforeningen gælder
for 3 år fra 1. december.

Stk. 7

Repræsentantskabet kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. (jf. dog §11 og §12).
Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 5 medlemmer af repræsentantskabet begærer det.
Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater,
end der skal vælges. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt selv forretningsorden.

Stk. 8

Hovedbestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære repræsentantskabsmøderne, der i
almindelighed er åbne for foreningens medlemmer.

Stk. 9

Alle valg til Hovedbestyrelsen bekendtgøres i foreningens medlemsblad.

§ 9. Skolelederforeningens hovedbestyrelse

Stk. 1

Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2

Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin arbejdsform og forretningsorden, herunder
konstituerer sig selv vedrørende nedsættelse af faste udvalg, ad-hoc-udvalg mv.

Stk. 3

Skolelederforeningens repræsentantskab fastsætter frikøb, honorarer og øvrige vilkår for
formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4

Alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen er valgbare til hovedbestyrelsen.
Senest 8 uger før repræsentantskabsmødet indkalder Hovedbestyrelsen kandidatforslag
ved opslag på en eller flere af foreningens kommunikationsplatforme. Der kan opstilles
kandidater både før repræsentantskabsmødet og på selve mødet. Kandidatforslag er kun
gyldige, når kandidaten personligt på mødet eller ved skriftlig erklæring har erklæret sig
villig til at modtage valg. Kandidatforslag, som er indsendt senest 6 uger før
repræsentantskabsmødets afholdelse, påføres den endelige dagsorden.

Stk. 5

Hovedbestyrelsen vælger medlemmer til LC-Lederforums repræsentantskab samt andre
repræsentationer.

Stk. 6

Hovedbestyrelsen vælger blandt repræsentantskabets medlemmer Skolelederforeningens
delegerede til DLF’s kongres.

§ 10. Mistillidsvotum til hovedbestyrelsen

Stk. 1

Et forslag om mistillidsvotum til hovedbestyrelsen kan behandles på et lovligt indkaldt
repræsentantskabsmøde, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen, jf. §8, stk. 2
og 3 og bekendtgjort sammen med denne.

Stk. 2

Vedtager repræsentantskabsmødet forslaget, indkalder hovedbestyrelsen til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde til afholdelse inden 4 uger, skoleferier fraregnet, med nyvalg af
hovedbestyrelse til Skolelederforeningen på dagsordenen.

Den således nyvalgte hovedbestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den
ordinære valgperiode som funktionsperiode. Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnte
på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde to måneder eller mindre før afholdelsen af
ordinært repræsentantskabsmøde, udskydes nyvalg dog hertil.

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1

Nærværende vedtægter kan kun ændres af repræsentantskabet på et ordinært eller et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og kun såfremt forslag herom er fremsat senest 6
uger før mødets afholdelse. For at en vedtægtsændring er vedtaget, kræves, at mindst 2/3 af
de tilstedeværende repræsentanter stemmer for den.

Stk. 2

Skolelederforeningens vedtægter må ikke stride mod DLF’s vedtægter.

§ 12. Skolelederforeningens opløsning

Stk. 1

Et forslag om opløsning af foreningen skal vedtages på et repræsentantskabsmøde, indkaldt
efter de for ordinære repræsentantskabsmøder gældende regler, på hvilket mindst 2/3 af
repræsentanterne stemmer for. Opnås der ikke 2/3´s flertal for forslaget, indkaldes der til
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen træffes ved almindeligt flertal.

Stk. 2

I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler efter repræsentantskabets
nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse.

§ 13. Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære repræsentantskabsmøde 26.
oktober 2022 og er gældende fra vedtagelsen

Vilkår for Skolelederforeningens repræsentantskab, formandskab og hovedbestyrelse (pdf)