Valg til hovedbestyrelsen 2023- kend din kandidat

Her kan du se de opstillede kandidater til valg i hovedbestyrelsen, der finder sted d. 8. november 2023.

Stiller du op?

På dette års repræsentantskabsmøde 8. november 2023, hvor foreningens højeste myndighed mødes, afholdes der valg til foreningens hovedbestyrelse samt valg til suppleanter med flere. 

De nuværende seks medlemmer af hovedbestyrelsen blev valgt på repræsentantskabsmødet i efteråret 2021 for en to-årig periode. Valgperioden udløber i år, og der skal derfor igen vælges seks medlemmer af foreningens hovedbestyrelse samt suppleanter. 

Du kan få præsenteret dit skriftlige valgoplæg her på hjemmesiden. Valgoplæg lægges løbende på hjemmesiden. De vises i alfabetisk rækkefølge. 

Deadline for indsendelse af valgoplæg her til hjemmesiden er den 23. oktober 2023 kl. 9.00.

Læs mere om hvordan du stiller opFind printvenlig version af de indkomne valgoplæg her

Kandidater til hovedbestyrelsen

lars aaberg

CV

LARS AABERG

Nuværende stilling:
Skoleleder på Skolen på Strandboulevarden i København

Tillidshverv:  

 • Medlem af bestyrelsen i Skolelederforeningen i København
 • Medlem af Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesudvalg
 • Medlem af bestyrelsen for Skolens Venner
 • Medlem af udvalget for børn og unge i Det Kriminalpræventive Råd

Link til profil på sociale medier:
Twitter
Linkedin

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi …

… jeg gerne vil arbejde for at få lyset til at skinne endnu mere på folkeskolen, så folkeskolen altid vil være det naturlige valg.

Jeg vil skabe en endnu bedre folkeskole med bedre ledelsesvilkår og mindre styring, for jeg tror på, at det vil give elever og personale en bedre skoledag.

Jeg trives med at gå forrest og sætte retning, og jeg tager gerne kampen op med dem, der forsøger at ændre vores arbejdsplads til det værre.

Jeg er optimistisk i min tilgang til opgaver og udfordringer. Jeg tror på fællesskaber, og jeg tror på, at vi som skoleledere skal være rollemodeller og gøre en forskel for det vigtigste fællesskab i Danmark – den danske folkeskole.

Mine mærkesager er …

Lige NU  efter syv år i hovedbestyrelsen er jeg særligt optaget af unges stigende mistrivsel. Jeg er optaget af om, vi kan fremme en mere analog og mobilfri skole.

Derudover fylder rekruttering og fleksible arbejdsliv en del hos mig. Hvordan får vi en ny generation af afdelingsledere kørt i stilling, uden at tage livet af dem, inden de for alvor er startet?

Samtidig bør vi kigge på seniorordninger, så vi kan fastholde nogle af de garvede skoleledere længere på nedsat tid.

I hovedbestyrelsen vil jeg bidrage med …

Som erfarent hovedbestyrelsesmedlem og med et solidt netværk kan jeg bringe os endnu tættere på et godt samarbejde med alle vores vigtige samarbejdspartnere i og omkring folkeskolen. Jeg har erfaringer med at samarbejde med alt fra Sex & Samfund over SSP til Kræftens Bekæmpelse og er rigtig glad for at medtage alle relevante perspektiver i en forbedring af folkeskolen.

En stemme på mig er en stemme på:

 • En positiv og fremadrettet tilgang til skoleledelse
 • Ærlighed, fight og højt energiniveau
 • En person, som er solidt funderet med en bred faglig baggrund og et supersundt og stærkt netværk
mogens brag

CV

MOGENS BRAG

Nuværende stilling:
Skoleleder på Strandby Skole

Tillidshverv:

 • Formand Læsø/Frederikshavn Skolelederforening
 • Medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse

Link til profil på sociale medier:
Facebook

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi …

Jeg genopstiller til hovedbestyrelsen, fordi jeg mener, det er herfra, jeg bedst kan give mit bidrag til udviklingen af den danske folkeskole.

Jeg oplever, at Skolelederforeningen spiller en helt central rolle i den danske skoledebat, og der bliver lyttet til de synspunkter, vi står for. Det skyldes den saglige og faglige tilgang, vi som forening har praktiseret gennem snart mange år. Det giver maksimal indflydelse, og den position skal fastholdes.

Vi skal via hovedbestyrelsen fortsat kvalificere debatten om folkeskolen og sikre, at fornuftige synspunkter præsenteres for såvel minister som øvrige beslutningstagere på rette tid og sted.

Mine mærkesager er …

 • De nuværende besparelser i mange kommuner skal bringes længere frem på den politiske dagsorden. Skolelederforeningen skal meget konkret beskrive, hvad konsekvensen ved besparelser i folkeskolen er og samtidig italesætte folkeskolen som investering i fremtiden.
 • Debatten om folkeskolen skal føres på et fagligt og sagligt plan. Ordentlighed og integritet betaler sig i længden.
 • ”Mindre styring – mere ledelse” er stadig et højaktuelt tema for folkeskolen. Det er min opfattelse, at styringsparadigmet levner for lidt plads til fornuftige og logiske beslutninger i hverdagen. Lederne i den danske folkeskole kan sagtens løfte ansvaret. “Mindre styring – mere ledelse” ville give mere ro til udvikling af skolen, øge muligheden for inklusion og have stor betydning for den enkelte elev.

 I hovedbestyrelsen vil jeg bidrage med …

 • Erfaring som leder, mellemleder, lærer, inklusions- og familieklasselærer.
 • En konstruktiv og indflydelsesorienteret tilgang til bestyrelsesarbejdet.
 • Politisk indsigt og erfaring fra 12 år som byrådsmedlem og kandidat til folketinget.

CV

STEFAN DUKAN GENTS

Nuværende stilling:
Skoleleder på Susåskolen i Næstved Kommune (en skole på tre matrikler med cirka 1.600 elever)

Tillidshverv:

 • Har siddet i vores lokale bestyrelse siden 2015, har været næstformand og er i dag lokalformand i Næstved.

Link til profil på sociale medier:
LinkedIn

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi …

Der er to hovedområder, jeg er særligt optaget af. Det ene er, at skolelederforeningen bevarer den unikke position som eksperter og meningsdannere i alle forhold vedrørende folkeskolen. Denne position skal vi værne om og fortsat udbygge. Det gør vi som en faglig organisation, der har og tør have meninger om udviklingen af vores fælles skole.

Det andet hovedområde handler om løn og arbejdsvilkår. God ledelse er afgørende for folkeskolen, men der er et stigende pres på ledelsesopgaven og ledelsestiden ude i kommunerne. Vi skal som forening sikre, at der er sammenhæng mellem den tildelte ledelseskapacitet og ledelsesopgaverne. Dette naturligvis til en løn, der afspejler vores reelle ansvar.

Mine mærkesager er 

 • At arbejde for at sikre ordentlige vilkår og bedre løn.
 • At vi er en attraktiv forening for alle ledere i folkeskolen – en forening der både kan og vil favne mellemledere, øverste ledere, ledere på små skoler og store skoler.
 • At vi som forening skal være folkeskolens førerhund. Vi skal bevare og søge ny indflydelse på alle afgørende beslutninger om folkeskolen. Vi skal komme med vores viden, belyse de styrker, folkeskolen har, og de udfordringer, vi kan se – uden at klynke.
 • At vi i arbejdet for at styrke vores folkeskole skal passe på ikke altid at lægge nyt ovenpå. Hvis vi skal skabe en øget kvalitet i folkeskolen, så skal vi turde trække mere fra, end vi lægger til.

I hovedbestyrelsen vil jeg bidrage med …

Jeg har været skoleleder i 14 år og har alle årene været optaget af den fagpolitiske del af vores arbejde. Dette har været en udvikling fra starten af min skoleledertid at have interesse ind i det lokalpolitiske, men ad åre er dette udbygget til et større engagement ind i de vilkår og rammer, der sættes nationalt for vores skoler. Et engagement, jeg håber at kunne bidrage med i vores hovedbestyrelse.

CV

ANDERS FÆSTER NIELSEN

Nuværende stilling:
Skoleleder på Ejby Skole i Middelfart Kommune.

Har været skoleleder i ni år og mellemleder i ti år.

Tillidshverv:

 • Lokalformand i Middelfartkredsen 2019-
 • Kasserer i Middelfartkredsen 2012-2019
 • Medlem af uddannelsesudvalget for læreruddannelsen UCL 2022-

Link til profil på sociale medier:
LinkedIn

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen fordi …

… jeg er optaget af at udvikle og forbedre vilkårene for alle parterne i folkeskolen – elevernes, medarbejdernes og ledernes. Vi har en fremragende folkeskole, men vi er presset af underfinansiering, for stram styring og ulige konkurrence fra de frie- og private skoler. Derfor er det vigtigt, at vi har en stærk faglig organisation, som kan bevare og søge indflydelse på alle afgørende beslutninger om folkeskolen.

Mine mærkesager er …

… flere resurser til folkeskolen. Vi skal investere i folkeskolen, så vores elever får den bedst mulige uddannelse og dannelse. Det er vigtigt, at de er parate til de udfordringer, som vi står overfor i fremtiden. Det skal være mere attraktivt at være ansat i folkeskolen både for ledere og medarbejdere. Arbejdsmiljøet i dag er for hårdt.

Større frihedsgrader til folkeskolen. Der er for meget administration og for mange rigide regler. Vi er nødt til at have flere muligheder fx i forhold til praktik, timeantal og afgangsprøver for at få flere elever med i de faglige og sociale fællesskaber.

Bedre lønvilkår for lederne – vil jeg naturligvis også gerne have. Men det, der virkelig betyder noget for mig, er at se eleverne trives og at få medarbejderne til at lykkes med deres opgaver.

I hovedbestyrelsen vil jeg bidrage med …

 • Initiativ og kreativitet
 • Teamsamarbejde og energi
 • Lyst sind og godt humør

Derudover har mine mange år som leder i folkeskolen på flere forskellige skoler på Vestfyn givet mig stor erfaring og bred viden om de vilkår, udfordringer og muligheder, der er i folkeskolen. Kombineret med mine gode analytiske evner og store ambitioner på folkeskolens vegne vil jeg i høj grad kunne bidrage til det strategiske arbejde med foreningens mærkesager.

malene nyenstad

CV

MALENE NYENSTAD

Nuværende stilling:
Skoleleder på Hundested Skole

Tillidshverv:

 • Medlem af hovedbestyrelsen, forperson og TR i Halsnæs

Link til profil på sociale medier:
LinkedIn

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi …

… jeg ikke kan lade være. Det har været både indsigtsfuldt, udfordrende, spændende og øjenåbnende at være en del af hovedbestyrelsen, og jeg har stor lyst til at fortsætte. For mig er Skolelederforeningen dels vores fagforening, som har fokus på fagpolitiske mærkesager såsom vores løn og vores vilkår, dels en vigtig spiller i den skolepolitiske debat, specielt når det drejer sig om vores mulighed for at bedrive ledelse. Jeg kan godt lide at være en stærk stemme i debatten, både når det handler om skolepolitiske temaer og skoleledelsernes arbejdsmiljø og vilkår.

Mine mærkesager er …

… lederne på skolernes generelle vilkår, både i forhold til vores løn, vores arbejdsmiljø og vores mulighed for at lave god ledelse. Mit fokus er på at sikre, at vi har mulighed for at finde lokale løsninger og undgå politisk detailstyring. Det er os, som er tættest på skolens hverdag, der bedst ved, hvordan vi styrker udviklingen, sikrer trivslen, både fagligt og socialt og hvordan, vi igen får folkeskolen til at være forældres førstevalg. Vores opgaver er mangeartede og ofte meget komplekse, og vores arbejdsdage er lange. Det skal vores løn afspejle. Psykologisk tryghed er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø, og det skal være i orden, hvis vi skal kunne sikre gode vilkår for vores medarbejdere.

I hovedbestyrelsen vil jeg bidrage med …

… min erfaring fra min virkelighed fra en udkantskommune med en stram økonomi og et tungt sociodemografisk tryk. Min skolehverdag ligner mange andres, og med min erfaring fra både skoleledelse, bestyrelsesposter og fagforeningsarbejde, vil jeg være med til at bidrage til sammenhængskraften i Skolelederforeningen og sætte skoleledelse på dagsordenen både omkring mødebordet og i den offentlige debat.

kristian dissing olesen

CV

KRISTIAN DISSING OLESEN

Nuværende stilling:
Skoleleder på Vestre Skole i Silkeborg

Tillidshverv:

 • Næstformand i Skolelederforeningens lokalafdeling i Silkeborg

Link til profil på sociale medier:
LinkedIn

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi …

Efter første valgperiode har jeg valgt at genopstille til Skolelederforeningens hovedbestyrelse (HB). De sidste par års arbejde i HB har i høj grad givet mig lyst til at fortsætte. Der er nemlig rigeligt at tage fat på. Især er jeg blevet optaget af vilkårene for skoleledelser, som i den grad er udfordret. Vores vilkår kommer blandt andet under pres, når kommunerne også er pressede. Her er det eksempelvis vigtigt at kæmpe for, at selvom vi ikke har en øvre arbejdstid, så bør der være grænser. God skoleledelse er ikke gratis.

Mine mærkesager er … 

Igennem en række år har Skolelederforeningen markeret sig stærkt på det politiske niveau som en forening, man lytter til, når der skal skabes god skole. Her skal vi fortsat markere os, og vi skal styrke og udnytte den position, vi allerede har. Det andet “ben”, vi står på som fagforening, handler om vores vilkår som skoleledelser. Alle ved, at skoleledelser altid løser opgaven – men det skal naturligvis anerkendes. Det er afgørende, at vi har gode vilkår og en løn, som svarer til ansvaret.

I hovedbestyrelsen vil jeg bidrage med …

Jeg har været meget optaget af, at vi i højere grad bruger vores tværkommunale netværk til at få overblik over de bevægelser og strømninger, man oplever i skoleledelse.

Der er en enorm viden at hente, når vi i hovedbestyrelsen skal have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår i landets kommuner. Det har jeg allerede konkret været med til at sætte mere på dagsordenen under vores HB-møder, og det vil jeg fortsat arbejde for.

Derudover er jeg meget optaget af den aktuelle politiske dagsorden om mere frisættelse af skolerne. Her skal vi som forening være aktive og søge størst mulig indflydelse.

kandidat til hovedbestyrelse 2023 Ditte Hasbeck Svendsen

CV

DITTE HASBECK SVENDSEN

Nuværende stilling:
Viceskoleleder på Brøndagerskolen i Albertslund Kommune (specialskole). Har været mellemleder i 14 år, de sidste tre år inden for specialskoleverdenen.

Tillidshverv:

 • Næstformand Skolelederforeningen Albertslund
 • Bestyrelsesmedlem i udvekslingsorganisationen Youth For Understanding.

Link til profil på sociale medier:
LinkedIn

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi …

… jeg vil være med til at skabe fremtidens fællesskaber. Med de mangfoldige og komplekse opgaver der er i folkeskolen, kræver det, at vi rykker sammen for at lykkes.

Desuden mener jeg, at hovedbestyrelsen (HB) skal være repræsentativ for medlemmerne. Derfor er det vigtigt for mig, at både mellemledere/skoleleder og almen/specialskoler er repræsentanter i HB.

Vores forening har en stærk stemme på det politiske niveau, og det skal vi fortsætte med.

Jeg ønsker at fusionere viden fra specialskolerne med viden fra almenskolerne for sammen at skabe god skole for alle vores elever.

Mine mærkesager er … 

Vi er mange skoleledelser, der på daglig basis skal udfolde og udvikle på de politiske tiltag, der sættes i søen. Det tror jeg bedst gøres via stærke fællesskaber på tværs af distriktsskoler i kommunerne, på tværs af kommunegrænser og ikke mindst på tværs af almenområdet og specialområdet.

Vi skal styrke sammenhæng i skoleledelsernes arbejde – netop for at sikre godt arbejdsmiljø med de vilkår og rammer vi har til at lykkes med opgaven.

Selvfølgelig skal vi belønnes for vores arbejde! Men trivsel i arbejdet afhænger af, at vi kan lykkes med vores opgaver. Derfor vil jeg kæmpe for, at middel og mål hænger sammen.

Det er min ambition, at vi fortsætter med gode onboarding kurser og samtidig ser på fastholdelsesordninger for seniorledere.

I hovedbestyrelsen vil jeg bidrage med …

… min erfaring gennem 14 år som mellemleder i både almen folkeskole og fra specialskoleområdet.

Jeg har gennem mit 25 års arbejdsliv i folkeskolen oparbejdet et stort netværk, som jeg vil sætte i spil til gavn for hovedbestyrelsen og alle jer medlemmer.

Jeg vil have fokus på ledelsesbehov for at mødes til flere aktiviteter, der giver værktøjer og nye ideer til at løse ledelsesopgaverne. Fx at hovedbestyrelsen udbyder kursusrækker, når nye vinde blæser fra politisk hold.

Claus Bredahl Skolelederforeningen

CV

CLAUS BREDAHL SØRENSEN

Nuværende stilling:
Skoleleder på Engesvang Skole, Ikast-Brande Kommune, 2008-

Tillidshverv:

 • Medlem af hovedbestyrelsen siden maj 2023
 • Lokalformand i Skolelederforeningen i Ikast-Brande, 2016-

Link til profil på sociale medier:
LinkedIn

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi …

… jeg det sidste halve år har siddet i hovedbestyrelsen og derigennem har oplevet, hvor spændende og vigtigt dette arbejde er. Vi har en meget velfungerende faglig forening med en tydelig stemme i såvel medier som i den generelle debat om udviklingen af folkeskolen i Danmark. Det er en fornøjelse at være en del af og en kæmpe motivation at kunne give sit bidrag til som hovedbestyrelsesmedlem.

Mine mærkesager er …

… flersidede. At være skoleleder i dag – uanset positionen – kræver stor manøvredygtighed fagligt, personligt og strategisk. Alle skal kunne klare meget, men ingen skal kunne alt alene. Skolelederforeningen skal derfor fortsætte med at styrke sparringsmulighederne for ledere – for eksempel gennem projekt “Ord til Handling” for mellemlederne, gennem videndeling og inspiration til medlemmerne generelt og gennem stærke regionale formands- og bestyrelsesnetværk.

Derudover er jeg meget optaget af mulighederne i “Sammen om skolen”. Der ligger unikke perspektiver i en ny samarbejdsdiskurs, hvor vi kan påvirke skoleudviklingen i egen kommune tæt på og med endnu større kraft. Vi er dog også nødt til at have et kritisk øje på, at vækstbetingelserne for denne nye samarbejdskultur ikke er lige gode alle steder.

Endeligt er jeg meget optaget af inklusionsområdet. Vi skal fortsat arbejde benhårdt for at finde de gode pædagogiske mulighedsrum til fremme af alle børns skoletrivsel, og samtidig skal vi have modet til at italesætte de store udfordringer og negative følgevirkninger, som svære økonomiske vilkårsrum giver. Forandring i disse vilkår er påkrævet!

I hovedbestyrelsen vil jeg bidrage med …

… den erfaring og viden, som 16 års lederbaggrund og syv år som lokalformand har givet mig. Samtidig vil jeg være optaget af at være et dedikeret bindeled mellem hovedforeningen og de regionale formandsnetværk og ligeledes tage aktiv og engageret del i det øvrige udvalgs- og repræsentationsarbejde, som følger med hovedbestyrelseshvervet.