Faglig klub specialledere

Denne faglige klub varetager interesser indenfor ledelse af alle former for specialundervisningstilbud for børn, unge og vokse.

Samtidig agerer klubben som et dynamisk netværk og med en repræsentativ bestyrelsessammensætning, der synliggør specialområdets behov og fokus. Klubben gør sin indflydelse og viden gældende direkte ind i for eksempel Skolelederforeningens formandskab og i STUK.

Medlemmer og aktiviteter

Lige nu er der ca. 140 medlemmer af klubben. Hvis du som medlem af Skolelederforeningen, er skoleleder eller mellemleder ved et specialundervisningstilbud, opfordrer klubben til, at du straks melder dig ind.

Klubben afholder årligt et stort internat med relevante fokusområder for specialledere. Se kalenderen for arrangementer i medlemsmagasinet Plenum.

Klubbens formål

Formålet er at skabe et forum for drøftelse af løn- og arbejdsvilkår, ledelsesmæssige forhold og faglighed for derigennem at styrke medlemmernes fagpolitiske identitet. Derudover arbejder klubben med følgende områder:

 • Ledelse af inklusionsprocesser og udvikling af inklusionsmiljøer.
 • Strategi og vidensdeling på specialområdet.
 • Faglig sparring og strategi vedr. specialskolen, som videnscenter.
 • Udviklingen af ledelsespraksis i en specialpædagogisk kontekst.
 • Ekspertviden til rådighed for Skolelederforeningen i forbindelse med specialpædagogiske spørgsmål.
Kontakt

Formand: Miguel Svane

Mail: msv@nyborg.dk

Tlf: 30270237

Næstformand: Morten Winther Bothe

Mail: mowb@alleroed.dk

Tlf: 4070 7805

Vedtægter for faglig klub

Melsted den 8. marts 2015

Vedtægter for ledere, souschefer og afdelingsledere ved Specialskoler: Heldagsskoler, Skoler med specialtilbud og Dagbehandlingstilbud, hvor kerneydelsen er undervisning under Folkeskoleloven

 • 1 Faglig klub omfatter ledere, souschefer og afdelingsledere ved Specialskoler: Heldagsskoler, Skoler med specialtilbud og Dagbehandlingstilbud, hvor kerneydelsen er undervisning under Folkeskoleloven der samtidig er medlem af Skolelederforeningen og omfattet af Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet.

 

 • Klubben har til formål at skabe et forum for drøftelse af løn- og arbejdsvilkår, ledelsesmæssige forhold og faglighed for derigennem at styrke medlemmernes fagpolitiske identitet.

Stk. 2

Klubben er undergivet de for Skolelederforeningen gældende vedtægter.

 

 • Klubben afholder møde, når formanden anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/4 af klubbens medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter motiveret krav derom. Mødet skal da afholdes senest 10 hverdage dage efter, at begæringen er fremsat.

 

 • Klubben indkaldes til møde pr. mail med mindst 10 dages varsel og med angivelse af foreløbig dagsorden

Stk. 2.

Sager, der ønskes behandlet, skal anmeldes skriftligt til formanden eller næstformanden i så god tid, at de kan meddeles på den endelige dagsorden, der af formanden skal offentliggøres senest 3 hverdage før mødet.

Stk. 3.

Forslag til skriftligt formulerede udtalelser offentliggøres i almindelighed sammen med den endelige dagsorden.

Stk. 4.

I særlige tilfælde kan formanden fravige indkaldelsesfristen.

 

 • Klubben er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, jf. § 4.

 

 • Klubbens møder ledes af formand/næstformand eller en valgt dirigent.

Stk. 2.

Ved afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning. Står stemmerne derefter lige, bortfalder forslaget.

Stk. 3.

Ved alle personvalg foretages der skriftlig afstemning. I andre tilfælde skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt ét medlem begærer det.

Stk. 4.

Kun deltagere i mødet kan afgive stemme.

Stk. 5. Forslag /udtalelser, vedtaget af klubben, der videresendes til behandling af/orientering for andre, underskrives af formanden med angivelse af datoen for mødets afholdelse og tilstilles Skolelederforeningens hovedbestyrelse.

 

 • Næstformanden – eller en på mødet valgt referent – fører et beslutningsreferat over forhandlingerne. Ethvert mindretal har ret til at få sin afvigende mening tilført referatet i kort form.

Referatet skal foreligge senest 5 hverdage efter mødet.

Evt. indsigelser mod referatets rigtighed må ske skriftligt inden 5 hverdage efter dets færdiggørelse.

Såfremt ingen indsigelser er rejst inden fristens udløb, underskrives referatet af formand / næstformand (eller referenten) samt mødets dirigent.

Referatet tilsendes Skolelederforeningens hovedbestyrelse til orientering.

 

 • Ved personvalg, hvor der skal vælges 1 person, gælder følgende regler:

Hvis der er opstillet mere end 2 kandidater, og ingen af dem ved afstemningen opnår mindst halvdelen af de afgivne stemmer, skal der finde omvalg sted. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne, foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede de højeste stemmetal.

Står stemmerne lige ved anden afstemning, afgøres det ved lodtrækning, hvilke to kandidater, der kan stemmes på ved det bundne valg.

Ligeledes afgør lodtrækning valget, når stemmerne står lige ved de bundne valg.

Stk. 2. Ved personvalg, hvor der skal vælges mere end 1 person, gælder følgende:

De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.

Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem de personer, der har lige mange stemmer.

 

 • Formand / næstformand vælges på klubgeneralforsamling 1. kvartal i lige år.

Stk.2

Udover formand og næstformand vælges yderligere 3 medlemmer og 2 suppleanter til et forretningsudvalg.

Valgresultatet indberettes straks til Skolelederforeningen.

 

 • 10 Formand / næstformand har ansvaret for formidling af meddelelser fra klubben til Skolelederforeningen.

 

 • 11 Klubbens økonomi fastsættes hvert år på Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 2.

Beløbet anvendes til medlemsaktiviteter, evt. refusion af formandens udgifter og i forbindelse med afholdelse af møder i klubben.

 • 12 Disse vedtægter er vedtaget den 22. marts 2013 og træder i kraft, når de er godkendt af Skolelederforeningens hovedbestyrelse. Vedtægterne er gældende indtil en ny er vedtaget af klubben og godkendt af hovedbestyrelsen.

Stk. 2.

Uenighed om fortolkning af vedtægterne forelægges Skolelederforeningens hovedbestyrelse til endelig afgørelse.