Faglig klub for grundskoleledere på private gymnasier

Kontakt

Formand: Christoffer Pederson Brinch

Mail: chr.brinch@gmail.com 

Vedtægter for den faglige klub

September 2007

Lederforeningen for Grundskoleledere på private gymnasier

Foreningens vedtægter

Indhold

§ 1 Navn

§ 2 Formål

§ 3 Økonomi

§ 4 Generalforsamling

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

§ 6 Bestyrelsen

§ 7 Vedtægtsændringer

§ 8 Ikrafttræden

Vejle den 11. september 2007

Foreningens vedtægter

§ 1 Navn

Navnet er Lederforeningen for Grundskoleledere på private gymnasier.

Medlemmer er afdelingsledere, afdelingsinspektører og viceafdelingsinspektører på de private gymnasiers grundskoler.

§ 2 Formål

Lederforeningens formål er at arbejde for medlemmernes lokale pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Lederforeningen for Grundskoleledere på de private gymnasier varetager den lokale aftaleret for medlemmernes løn – og ansættelsesvilkår.

Lederforeningen er forum for ledernes interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelsesmæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål i forhold til arbejdsgiverne.

Skolelederne for Grundskoleledere på de private gymnasier arbejder inden for Skoleledernes vedtægter, som de er fastsat på ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 23. august 2007.

§ 3 Økonomi

Skolelederne stiller midler til rådighed for virket i afdelingen jfr. Vedtægter for Skolelederne, § 5, stk.6.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

Stk.2

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.

Stk. 3

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.

Stk. 4

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Stk. 5

Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 6

Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt.

Stk. 7

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes.

Stk. 8

Endelig dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen

Stk. 9

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

Valg til dirigent.

Formandens beretning.

Indkommende forslag.

Valg jfr. § 6

Eventuelt

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved udsendelse af brev med angivelse af dagsorden.

§ 6 Bestyrelsen

Lederforeningen for Grundskoleledere på de private gymnasier ledes af en formand, næstformand og en kasserer, der alle vælges af og på generalforsamlingen i lige årstal.

Formanden for Grundskoleledere på de private gymnasier varetager aftaleretten for løn – og ansættelsesvilkår for alle medlemmer og medlemsberettigede.

Stk. 2

I tilfælde af forfald indtræder næstformanden som ansvarlig forhandler.

Stk. 3

Formanden for Grundskoleledere på de private gymnasier indtræder som medlem af Skolelederne repræsentantskab.

Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5

Et forslag om mistillidsvotum til bestyrelsen kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder afdelingsbestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned – juli fraregnet – med nyvalg af bestyrelse på dagsordenen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den indeværende ordinære valgperiode som funktionsperiode.

§ 7 Vedtægtsændringer

Nuværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor.

§ 8 Ikrafttræden

Disse vedtægter er vedtaget på Skolelederne for Grundskoleledere på de private gymnasiers stiftende generalforsamling den 11. september. 2007 og træder i kraft 1. januar 2008. Dog gælder overgangsbestemmelserne i de centrale vedtægter § 13 fra den 23. August 2007.

Fredericia den 11. september 2007