Rekruttering og fastholdelse

Her kan du læse Skolelederforeningens anbefalinger til, hvad der er skal til for at rekruttere medarbejdere og ledere til folkeskolen og motivere dem til at blive i jobbet. 

Det skal være attraktivt at arbejde i folkeskolen

Folkeskolen oplever i stigende grad udfordringer med rekruttering af medarbejdere. Antallet af uddannede ansøgere til lærer- og pædagogstillinger er faldende, ligesom der er færre ansøgere til skoleledelsesstillinger. 

Skolelederforeningen arbejder for, at staten og kommunerne sætter ind for at løse  rekrutteringsudfordringerne og giver skolelederne gode vilkår og rammer for at lave den bedste folkeskole, der skaber læring og trivsel for eleverne. 

Vi mener, at alle folkeskolens parter i Sammen om skolen må bidrage til at løse rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne, og det bør drøftes i såvel det nationale som det lokale samarbejde. 

Folkeskolen, skoleledelsen og lærer- og pædagogarbejdet har brug for en højere prestige. Vi skal have stoltheden over folkeskolen frem. 

Vi opfordrer derfor til at: 

Prioritere folkeskolen økonomisk


• Staten skal sikre, at ressourcerne bliver på folkeskoleområdet

• Kommunerne skal sikre tilstrækkelig ledelseskapacitet og tid til faglig ledelse

Give folkeskolerne mere fleksibilitet ift. lovgivningen


• Staten skal sætte folkeskolerne fri til at organisere skoledagen og give fleksible ansættelsesmuligheder.

• Kommunerne skal understøtte folkeskolernes rekruttering via fleksible ordninger og efter de lokale forhold.

Finde løsningerne i fællesskabet omkring skolen


• Staten skal inddrage alle parter omkring folkeskolen i løsningerne

• Kommunerne skal inddrage alle parter omkring folkeskolen ift. det lokale udfordringsbillede og løsningerne

Sikre gode uddannelses- og arbejdsforhold


• Staten skal målrette læreruddannelsen, så den matcher folkeskolens virkelighed

• Kommunerne skal udvikle lokale rekrutterings- og ledertalentforløb

“Som skoleledere ønsker vi at skabe den bedste skole ud fra det, vi har til rådighed. Når der ikke er lærere, der søger stillingerne, må vi gå efter det, vi kan få, og gøre dem så gode, som vi kan”  

— Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen

Vil du dykke ned i temaet?

Læs vores artikler:

Du kan også læse eller genlæse temaet om mangel på skoleledere i vores medlemsmagasin Plenum – eller hør det som podcast

Idékatalog til rekruttering og motivation
af medarbejdere og ledere 

Alle lokalformænd i Skolelederforeningen har bidraget til dette idékatalog med bud på indsatser, der kan afhjælpe lokale rekrutteringsudfordringer og motivere medarbejdere og ledere til at blive i jobbet.

Idéer til at løse rekrutteringsudfordringer og finde nye resurser:  

 • Fravige målet om linjefagsdækning, således at lærere uden linjefag eller ikke uddannede lærere kan varetage undervisningsopgaver  
 • Overveje ansættelse af ikke uddannede lærere, såfremt der ikke kan rekrutteres uddannede lærere og pædagoger med de rette kvalifikationer  
 • Overveje mulighed for at hente ´fagligheder´- f.eks. pensionerede tjenestemænd og efterlønnere – som kan få privilegier 

Lokalt samarbejde og partnerskaber

 • Skabe partnerskaber med lokale erhvervs, ungdoms- og efteruddannelser  
 • Inddrage lokalsamfundet  
 • Inddrage lokale virksomheder – og gerne udvikle på dem til tættere partnerskaber  
 • Etablere samarbejde med jobcenter  
 • Etablere samarbejde med lokale foreninger  
 • Etablere samarbejde med plejehjem

Digitale muligheder

 • Udnytte og udvikle mulighederne for online-undervisning  
 • Etablere digital skole til hjemmeundervisning  
 • Udarbejde flere projekt- og innovative online-opgaver til udskolingseleverne  
 • Benytte robotter i undervisningen om muligt  
 • Blive en del af internationale virtuelle læringsmiljøer  
 • Tilbyde online skolehjemsamtale som en mulighed for forældre

Elever og forældre som ressource  

 • Arbejde på en kultur med elev til elev læring – det skaber værdi for eleverne og skolen og er med til at styrke fællesskabet  
 • Lade udskolingselever bidrage til undervisningen  
 • Etablere legepatruljer, hvor ældre elever er igangsættere af leg og bevægelse  
 • Lade forældre afholde kurser  
 • Afsøge forældre som hjælpere til opgaver, fx trafikpatrulje, mad og ledsagelse til ture, opfriskning af bygninger og arealer, til juleklip og andre arrangementer.  
 • Inddrage ældre og unge som undervisningsassistenter  
 • Søge efter venskabsklasser i udlandet eller på tværs af landets regioner  

Idéer til at motivere medarbejdere til at blive i jobbet:

Onboarding

 • Strukturere modtagelse og opstart for nye medledere og medarbejdere 
 • Afstemme gensidige forventninger mellem den nyansatte og skolen 
 • Etablere onboarding-forløb for nye lærere og pædagoger om fx teamsamarbejde, klasserumsledelse, forældresamarbejde og ambtionsniveau 
 • Oprette en mentorordning 
 • Prioritere vejledning af nyansatte

Fastholdelse

 • Prioritere faglig ledelse 
 • Prioritere løbende kompetenceudvikling
 • Etablere, understøtte og deltage i netværk for skoleledelsen 
 • Skabe attraktive medarbejder- og seniorordninger 
 • Skabe et godt arbejdsmiljø sammen med de tillidsvalgte og drøfte lokale fastholdelsesstrategier, samarbejdet og fleksibilitet mv. 
 • Overveje jobswop mellem skoleledere og lektorer fra professionshøjskolerne, hvor de bytter job midlertidigt – for at få nye perspektiver 
 • Overveje, om skoleledere kan undervise på læreruddannelsen og vejlede om fagkombination mv. 

Idéer til, hvordan skolen kan organisere sig for at sikre kvalitet og trivsel, når der mangler hænder:

 • Etablere kommunale profilskoler, hvilket vil give volumen til at skabe nye faglige miljøer / fællesskaber
 • Overveje college-tanken fra USA: Aktiviteter efter skoledagen er med til at styrke sammenhold og chancelighed
 • Overveje kortere skoledage, da det så er lettere at dække undervisningen med lærere og bevare en god kvalitet
 • Overveje hvorvidt 200 skoledage om året er det mest hensigtsmæssige?
  220 skoledage for at lette presset på elever og medarbejdere?
 • Overveje muligheden for en fire dages arbejdsuge

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores arbejde omkring rekruttering og fastholdelse? Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008 

Mia Devilli skolelederforeningen

Mia Devilli

Politisk konsulent

Claus Fagerlund skolelederforeningen

Claus Fagerlund

Politisk konsulent

Carina Termansen skolelederforeningen

Carina Termansen

Politisk konsulent