Pension som tjenestemand 

Om tjenestemandspension

Tjenestemandspensionen er betalt af arbejdsgiver, men fungerer ikke en ”opsparingspension”.  Tjenestemandspensionen skal mere ses som en rettighed til pension, som er afhængig af dit løntrin, din opsparede ansættelsesalder og din alder ved pensionering.

Der er overordnet 3 forskellige typer tjenestemandspensioner:

  • Tjenestemandslignende pension i ”de gamle” pensionskasser Pensionskassen af 1925 samt Efterlønskassen
  • Tjenestemandspension for den lukkede statslige gruppe (dem der er blevet tjenestemænd i folkeskolen før 1993)
    Forhold mellem løntin og og skalatrin ved pensionering (pdf)
  • Tjenestemandspension for kommunale og regionale tjenestemænd

For de fleste tjenestemandsansatte vil der ligge nogle løndele uden for den trinløn, som tjenestemandspensionen beregnes efter. Disse løndele skal arbejdsgiveren indbetale almindelig overenskomstpension (17,3%) af.

Hører du til en af de første to grupper, kan du få et vist overblik over din pension ved at logge på tjenestemandspension.dk.   

Kommunale og regionale tjenestemænd finder pensionsinfo på sampension.dk eller ved at kontakte arbejdsgiverens lønkontor. 

 

Hvornår kan jeg gå på pension som tjenestemand?

Tidspunktet for hvornår du kan iværksætte din tjenestemandspension afhænger af dit fødselsår. Der vil være et fratræk i din udbetalte pension, hvis du vælger at iværksætte tjenestemandspensionen, inden du når folkepensionsalderen – jo før, jo større fratræk. Dette fratræk gælder resten af udbetalingsperioden.  

Du har som tjenestemandspensionist lov til at tage andet lønnet arbejde. Dog har du pligt til at oplyse en offentlig arbejdsgiver om, at du er tjenestemandspensionist. 

 

Pension hvis du får et job uden tjenestemandsstatus

Hvis du beslutter at forlade en tjenestemandsstilling og blive ansat på almindelige overenskomstvilkår, vil din tjenestemandspension blive opsat og ”låst” på antal år og trin.  Pensionen kan iværksættes, når du når pensionsalderen gældende for din årgang. 

Kontakt os for rådgivning, inden du beslutter dig for at gå på tjenestemandspension. 

For øverste ledere på skoler i kommuner og regioner

Hvis du får tilbudt en tjenestemandsstilling, skal du inden for to år have tilbud om at få tillagt de år, du forud har arbejdet et sted med indbetaling af pension.  

Hvis du for eksempel har været overenskomstansat i 20 år, vil det betyde, at de 20 år kommer til at tælle med i din anciennitet som tjenestemand.   

Prisen er, at dit pensionsdepot i pensionskassen overgår til ansættelsesmyndigheden som finansieringsdel. Vi anbefaler som udgangspunkt at takke ja til ordningen, da det oftest vil være mest rentabelt for dig på sigt.

Kontakt os for nærmere detaljer og rådgivning.

Bliv klogere på pension for tjenestemænd

Der er mange særlige regler om pension for tjenestemænd. Vores rådgivere kender til hver en krog af juraen, så kontakt os endelig for hjælp. Her kan du blive klogere på nogle af de mest typiske pensionsvilkår.

Hvis en tjenestemand afgår ved døden, har børn under 21 år ret til børnepension.  

Når en tjenestemand bliver pensioneret, får børn ret til børnepensionstillæg, indtil de fylder 21 år. 

Både børnepension og børnepensionstillæg gælder biologiske og adopterede børn, og i visse tilfælde stedbørn, der forsøges i det fælles hjem.  

Beløbene er faste uanset anciennitet. 

Når en arbejdende eller pensioneret tjenestemand dør, er ægtefællen berettiget til efterindtægt i tre måneder fra den første i måneden efter dødsfaldet. 

Hvis tjenestemanden ikke efterlader nogen ægtefælle, er børn under 21 år berettiget til efterindtægten. Er der ikke børn, tilfalder efterindtægten boet, forudsat tjenestemanden var ansat umiddelbart før sin død. 

Efterindtægten svarer til senest udbetalte løn eller pension. 

Tjenestemandens pension kan ved dødsfald alene tilfalde en ægtefælle eller børn under 21 år. Udbetalingen kan således ikke videretestamenteres.  

Læs mere om ægtefællepension og børnepension. 

Pension ved sygdom 

Hvis du som tjenestemand bliver syg og ikke mere kan passe dit arbejde, kan du blive svagelighedspensioneret.  

Afhængig af sygdommens betydning for din arbejdsevne kan du enten blive svagelighedspensioneret eller kvalificeret svagelighedspensioneret. Om du er det ene eller andet er en lægelig vurdering. 

Forlader tjenestemanden sin stilling før det fyldte 60. år, uden fratrædelsen skyldes sygdom eller anden utilregnelig årsag, og har tjenestemanden optjent mindst tre års pensionsalder, opsættes den pension, der er optjent, indtil den kan udbetales.  

Ved ansættelse efter 1. januar 2012 får tjenestemanden opsat pension efter et års ansættelse.

Den opsatte pension kan udbetales som alderspension, fra tjenestemanden fylder 60 år. Hvis tjenestemanden er født før den 1. juni 1944, er det en betingelse, at pågældende samtidig forlader arbejdsmarkedet.

Udbetales den opsatte pension som en førtidspension, før tjenestemanden når folkepensionsalderen, vil pensionen blive reduceret med et førtidsfradrag efter de samme regler, der gælder for alderspension.

Den opsatte pension kan også udbetales, selvom tjenestemanden ikke er fyldt 60 år. Det fordrer, at tjenestemandens erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold.

Når den opsatte pension udbetales til tjenestemanden selv, udbetales der ikke børnepensionstillæg. Ved dødsfald vil eventuelle børn under 18 år få udbetalt børnepension.

Ægtefællen vil ved dødsfald få udbetalt to tredjedele af den opsatte pension, hvis betingelserne er opfyldt: 

  • Ægteskabet skal være indgået, inden tjenestemanden er gået på pension 
  • Ægteskabet skal være indgået, inden tjenestemanden er fyldt 65 år 
  • Ægteskabet skal have varet i tre måneder før dødsfaldet (det gælder dog ikke ved ulykke eller pludselig sygdom) 

Udbetaling af opsat pension til ægtefællen er livsvarig. 

Der er ret til tilskadekomstpension efter pensionsloven, hvis tjenestemanden under udførelse af sin tjeneste kommer til skade i en sådan grad, at tilskadekomsten begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, og hvis skaden medfører utjenstdygtighed, der fører til afsked. 

Der modregnes i efterløn og arbejdsløshedsdagpenge for den del af pensionen, der kan henføres til den ordinært optjente pensionsalder af egenpensionen. Forhøjelsen af pensionen, det vil sige fra optjent pension til fuld pension, medfører derimod ikke fradrag.

Udbetalingen er også her afhængig af, at tjenestemanden er fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet, eller tjenestemanden har fået udstedt et efterlønsbevis. 

Ægtefællepension efter en afdød tjenestemand kan udbetales, hvis der er indgået ægteskab eller registreret partnerskab. 

Der er dog nogle betingelser: 

  • at ægteskabet / partnerskabet skal være indgået, før afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, og før afdøde tjenestemand var fratrådt med ret til egenpension, og 
  • ægteskabet / partnerskabet er indgået mindst 3 måneder før dødsfaldet. 

Ægtefællepension beregnes efter afdøde tjenestemands optjente pensionsalder. Ægtefællepensionen udbetales dog på grundlag af mindst 15 års pensionsalder, hvis tjenestemanden kunne have opnået denne pensionsalder ved at blive i tjenestemandsstillingen til den pligtige afgangsalder. 

Ægtefællepensionen er livslang og udgør 71 % af den beregnede egenpension. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til din pension som tjenestemand? Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig. Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Henrik Sloth skolelederforeningen

Henrik Sloth

Nils Vilsbøl skolelederforeningen

Nils Vilsbøl