Arbejdstid

Hvad er reglerne for skolelederes arbejdstid?

Alle ansatte på LC Lederoverenskomster er ansat uden højeste tjenestetid og er omfattet af Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 


Hvad betyder det for dig som leder i praksis?
 

Der er ikke fastsat en egentlig arbejdstidsnorm for ledere. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid henviser dog til en ”normal” arbejdstid, hvilket forstås som den almindelige danske gennemsnitlige arbejdstid på 37 timer ugentligt/1924 timer årligt. 

Ledere er dog ikke omfattet af overarbejdsbestemmelser. Den almindelige antagelse er, at den enkeltes arbejdstid i gennemsnit skal sigte mod at ramme en årsnorm på 1924 timer, men der er ikke et formelt krav om opgørelse af arbejdstiden. 

Det enkelte ledelsesteam/den enkelte leder har derfor stor grad af frihed til at tilrettelægge sin egen arbejdstid, selvfølgelig under hensyn til det samlede ledelsesteam og institutionens forhold.


Ledelsesarbejdstid er IKKE en ubegrænset ressource

Fordelingen af arbejdsopgaverne i ledelsesteamet foretages af den øverste leder på den enkelte skole / institution efter en dialog i ledelsesteamet. 

Som leder må det forventes. at arbejdsopgaverne i perioder ligger udover den normale arbejdstid, men det fordrer også, at den enkelte har mulighed for at udligne arbejdstiden på andre tidspunkter af året. Herudover gælder arbejdsmiljølovens regler om 11 timers hviletid pr. døgn og en ugentlig hviledag, samt EU’s arbejdstidsdirektiv, der indeholder et loft over arbejdstiden på 48 timer om ugen i gennemsnit. 

Hvis man oplever, at arbejdsopgaverne over en længere periode ikke kan løses inden for et acceptabelt tidsniveau må der tages en dialog med øverste leder om opgavernes omfang og løsning for igen at kunne få tidsforbruget ned i et acceptabelt leje.


Kompensation for merarbejde 

Merarbejde bliver typisk kompenseret på to måder i kommunerne:

  • Merarbejdsaftaler: Formelle merarbejdsaftaler bliver ikke brugt så ofte, da de kræver meget specifik opgørelse af den forbrugte tid og en formel aftale, som er lavet inden det konkrete merarbejde skal ske.
  • Engangsbeløb for særlig indsats: Eventuel kompensation for merarbejder udover den normale opgave portefølje ske normalt ved udbetaling af et engangsbeløb, som bliver fastsat skønsmæssigt. Beløbet har som regel ikke karakter af en timemæssig kompensation for det faktisk udførte arbejde.

 

Ledere der varetager undervisning 

Tid til andre opgaver end ledelsesopgaver – fx undervisning, kan højst udgøre 2/3 af den enkelte leders samlede arbejdstid, jf. lederoverenskomstens § 13. 

Ledere, der underviser, bør efter Skolelederforeningens opfattelse som minimum have de samme vilkår som lærere, der underviser. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til din arbejdstid? Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig. Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Matilde Dahl Petersen skolelederforeningen

Matilde Dahl Petersen

Henrik Sloth skolelederforeningen

Henrik Sloth